OCR Output

l V 292

Transport 48,415:

För Skogshushållning, Jaktvård och Fiske:

Till skogsvårdsnämnden ... ... ... 2,800: —
Statens fiskeritjänsteman ..................... 250: —
Fiskeritillsyningsman ...................... 100; —
Hiskodlingsanstalten Se 550: —
Premiering af saltad strömming ......... 700: —
Kontrollering af dito ....................... 100: — 4.500: —
Premiering för dödande af säldjur........................ 2,500; — 7,000:;: —>
För Husslojden:
Slöjdlärarinnan, lön ......... en 400: —
respänningar ............... 200 11. 200:; —
Slöjdundervisning i folkskolor .............. ......... 13,500: —
(Wentvralslojdskolan S t 2,000: —
Förening for svensk hemslöjd ,. 300: —
Kurs för slöjdlärares utbildning ..2 1,000: — 18.000: —
Förvaltningskostnader :
Sekreteraren, lön ............................. 1,100: —
reseersättning ............. 200: — 1.300; —
Skattmästaren e 600: —
|__________ _ l o 2,000: —
Ofriga forvaltningskostnader, inköp af böcker,
annonser, revisionsarvoden, postporton, m. m. _1,800: — _ 5,700: ——
Oforutsedda utgifter :
Organisationsbidrag till landtmannaföreningar ...... 300: —
porter m m t 1,788: 33 3.032: 88
Till diverse fonder :
... ... iva sia sea e e 4,000: —
Bidrag till lösen för kartor för myrutdiknings—
planer t 1,100: —
Nötboskapspremieringsftonden, sällskapets anslag 3,000: — 8 100: —
Summa Kronor 89,247:

33

med berättigande för förvaltningsutskottet, att till betäckande af till—
äfventyrs uppstående brist i ett eller annat anslagsbelopp använda möj—

ligen uppkommande besparingar å andra anslag.

$ 5.

Företogos till behandling de såsom diskussionsämnen kungjorda

frågorna:

1:0) Hvilken betydelse för våra jordbruk har en ökad baljväxt—

odling och på hvilka sätt kan denna odling bedrifvas?