OCR Output

Transport
E i 3,000: —
respänningar ... . —
Extra länsagronomen, lön.. .................. 800: —
respänningar ... _ 800; —
Dikningsförmannen, lön....... ........... ... 600: —
respänningar ...... 600: —

Kemiska stationen, lön åt förestånda—

FÖ e e l s tt l e 500: ——
Dito till särskilda undersökningar ...... 100: —
För anställande af lokala fältförsök ............ e
Dito dito potatisodlingsförsök ........ .. ..
Jordbruksstatistiken. . .. .. .. .. i
Premiering af rotfruktsodling .............................
Mafreodlingstorso c > o ie o
Studieresor for mindre JOldbrukaIG .................
Premiering af mindre jordbruk .............. ..
Nontrol fören in gar s e
Sveriges utsädesförening ... ....... ..
Anslag till landtmannalänsförbundet , .. ..................
Anordnande af s. k. landtmannaveckor ...............

För Hästafvelns befrämjande :

Uppfödning af afvelsdjur vid Vången för 1905
Hästpremiering, pris:

statens bidrag förutom skådepänningar —1,000: —

landstingets bidrag .... .............. fZ —
hushållningssällskapets dito................ 1,300: —
omkostnader .............. . 1,000: —
Inköp af unghästar till Vången ........................
Dito af 2 hmgstzu (Iandstmgets anslag 1905 och
1906) ...... ce n kkk kkk kkk kkk kkk kkk bbb kkk kkk kkka kkka kkk kkk bk kkka k
För Nötboskaps— och Mejerihandtering:
Länsmejeristen, lön .............. .. 3,000: —
å respänningar ............... 1,600; ——
Länsmejerskan J. C. Pihlström, pension............ ..
Premier till ladugårdssköterskor ..................
Bidrag till eleverna vid mejeristationerna.......... %
Premiering af mejerianläggningar ......................

För Trädgårdsskötseln :

2:ne länsträdgårdsmästare, lön ............ 2,000: —
Dito respänningar 500 kr. till hvardera _1,000: —
Premiering för skötsel af folkskoleträdgårdar .....

8,600: —
4,600: ——

1,600: —

600: —
500: —
100: —
1,200: —
113 t
1,700: —
SL
200: —
250: —
1,000: —

a00;: — 95 9 15: ——

2,300: —

4,500: —
1,000: —

—— 13.8300. ——

4,600: —
300: —
600: —
25002

100; — 6 150; —

3,000: —
S50C: — 3,250: —

Transport 48,415: —