OCR Output

Transport 3,000:

Femte afbetalningen & "Délekongen" _ 287:
Statens anslag till hästpremiering ...... 1,000:
Landstingets dito dito . ........ £200;
Köpeskilling for 2 unghingstar . ....... 2,400:

Till Mejerthandteringens befriimjande: .

Landstingets anslag till lön åt läns—

,. 2222222222 vs 3,000:
Landstingets dito till premier _

ladugårdssköterskor 300:
Räntan å landstingets niringsfond...... 450:

Till Trädgårdsskötselns befriimjande:

Landstingets anslag till lön åt 2:ne

länsträdgårdsmästare ..................... 2,000:

Landstingets anslag till premiering af

folkskoleträdgårdar................. .. ... 250:

> 44,039:

50

7,887;

2,250:

Till Skogshushållningens och Fiskets befriimjande:

Statens anslag till skogsodlingens be—

framjancde _ _ W e 1,300:
Landstingets dito till dito 1.500.;
Statens anslag till fiskets befrimjande 1,000:

Statens bidrag till premier for sildjurs

dödande. 1,100:
Landstingets dito dito dito................ 2. _ 800;
Till Husslöjdens befrämjande :
Landstingets anslag....................... 7,500:
Statens anslag............................... .. 1,000:
Landstingets anslag för utbildande at
slöjdlärare....... .. .. 500:
Diverse:

För mönsterjordbruk donerade medel 4,000:

Landstingets bidrag till kostnad för

myrutdikningsförslag..................... 1,100:

5,700:

9,000:

5. 100;

50

11,587: 88

G 50

Summa Kronor 89,247: 33

Utgifter:
För Jordbrukets befriimjande:

Landtbruksskolan \........02. 2 22222 vs

8,600:

Transport _8,600: —