OCR Output

es

18:0) D& direktören och riddaren af K. V. O. Lars Joh. Rudolf
Kjellén nu frånträdt föreståndarebefattningen vid länets landtbruksskola,
hvilken han med nit och insikt skött under en tidsfoljd af 26 år och
då han därjämte oafbrutet under 25 års tid varit en verksam medlem
uti länets hushållningssällskaps förvaltningsutskott, hade förvaltnings—
utskottet föreslagit, att sällskapet, såsom ett erkännande för det arbete
han nedlagt for länets modernäring, måtte tilldela honom sin guld—
medalj.

Hvad utskottet sålunda féreslagit, blef af sällskapet enhälligt bi—
fallet, och uppdrogs åt iowaltnmgsutskottet, att hos Kungl. MaJ t i un—
derdånighet göra anhållan om nådigt tillstånd för honom att å bröstet
bära denna medalj å band i länets färger.

14:0) Förvaltningsutskottets förslag, att något landtbruksmite
icke i år må hållas inom länet, äfvensom att åt förvaltningsutskottet
måtte uppdragas att bestimma tid och plats for sällskapets sommar—
sammankomst, blef äfven af sällskapet godkändt.

Sedan dessa frågor blifvit af sällskapet behandlade, godkändes
följande inkomst— och utgiftsstat för år 1906.

Inkomster:
Betillain sf rän fr O e 13,066: 15
Häri ingå:
1905 års anslag till undervisning i slakt,
oj iss an 100: —

Till mönsterjordbruk donerade medel 1,428: 32 ; 598: 32
hvadan den disponibla behållningen från föregående år utgör 11,537: 83

Påräknade inkomster för år 1906:

s e 1,500: —
Räntor och hyror ... .. 1,600: —
Bränvinsförsäljningsafgift ......... ........... 28,000. _ 31.100: —

Till Jordbrukets befrämjande :
Statens ordinarie anslag till landt—

bruksskolan , 4,000: —
Dito extra dito dito ,....... .. ..... .......... 2,000: —
Dito bidrag till 1905 års studieresor $3J2..
Landstingets anslag till länsagronomen 3,000: —
iimtoeito uill extra l dito 800: —
Dito dito till premiering af mindre
jordbruk ;L; Lv ivL vLi ssa ca vee 510: —
Statens anslag till dito ............... .. ho 1, — 12.999; ...

Till Hästafvelns befrämjande :

Landstingets anslag till inköp af be—
skatlare _ u/ sn s t 3,000; ——

Transport 3,000: — 44,022: — 11,537: 83