OCR Output

e zs

därvid öfverste Schöning yrkade, att, om utskottets förslag ej vunne
sällskapets gillande, anslagen dock ej måtte sättas högre än 60 kronor
för goss— och 20 kronor för flickslöjdskolor.

Sedan diskussionen forklarats afslutad och alla enats om ett an—
slag af 60 kronor till gosslöjdskolor och förslaget om 20 kronor till
hvarje flickslöjdskola antagits såsom kontraproposition emot herr Sved—
bergs yrkande om 830—kronorbidragets bibehållande, uppställdes följande
voteringsproposition : Den, som vill afslå allt anslag till flickslöjdsko—
lor, rostar Ja. Den det ej vill, röstar Nej. Vinner Nej, har sällskapet
beviljat bidrag till flickslöjdskolor med 20 kronor till hvarje.

Med 28 Nej mot 23 Ja, beslöt sällskapet, att ett bidrag af 20
kronor från och med 1907 skall utgå till hvarje flickslöjdskola.

Förvaltningsutskottet bemyndigades härefter, att, efter nödig ut—
redning, hos årets landsting begära erforderligt anslag till bidrag för
slöjdverksamheten vid länets slöjdskolor såväl som för husslöjdens be—
främjande i öfrigt.

12:0) Vid hushållningssällskapets extra sammanträde den 12 de—
cember 1904 hade sällskapet beslutat, att hos Kungl. Maj:t göra under—
dånig hemställan om ett lån från egnahemslånefonden af 2()0 000 kro—
nor för egnahemslånerörelsens bedrifvande och uppdragit åt förvalt—
ningsutskottet att göra underdånig hemställan om sådant lån samt att
ombesörja alla för låneförmedlingen erforderliga göromål.

Med anledning af det sålunda erhållna uppdraget ville nu förvalt—
ningsutskottet inför sällskapet anmäla, att churu 47 ansökningar om
egnahemslån inkommit, likväl endast 16 varit af den art att egnahems—
lan kunnat dem b6V11JaS

Lån hafva p& grund diraf ef disponerats till hogre belopp in
for jordbruksfastigh@ter _ e 12,975 kronor
och för bostadslägenheter _ .222 l e e 5,400 o

Tilhopa 18,875 kronor.

Ett betydligt öfverskott å det upptagna lånet återstod sålunda
vid årsskiftet, och då uti mom. 5 af Kungl. Kungörelsen af den 17
juni 1904 medgifves låneförmedlare rätt att hos Kungl. Maj:t anhålla
att för ytterligare ett år innhafva sådant öfverskott af erhållet statslån,
hade utskottet tänkt sig att begagna denna rätt, men efter erhållen
upplysning att detta möjligen kunde hafva till följd att sällskapet nöd—
gades börja amorteringen å detta lån ett år tidigare än annuiteten från
sällskapets låntagare började inflyta, hade utskottet till Kungl. Stats—
kontoret inbetalt återstoden af lånet och i stället sökt och erhållit ett
nytt lån & 175,000 kronor, diaraf 100,000 kronor afsetts for bildande
af egnahemslån & jordbruksligenhet och 75,000 kronor for bostads—
lägenhets lån.

D& hushållningssällskapets direkta uppdrag härom emellertid ej
erhållits, ville utskottet, med afgifvande af denna redogörelse öfver
egnahemslaneverksamheten, nu anhålla om sällskapets godkännande af
den vidtagna åtgärden.

Sällskapet beslöt i anledning häraf, att godkänna förvaltningsut—
skottets för egnahemslånerörelsen vidtagna åtgärder.