OCR Output

t fl ee

för Byske och Skellefteå kustområde: handlanden Karl Lindberg
i Byske; i

för Lof@angers, Nysätra och Bygdeå kustområde: handlanden Jo—
han Bexelius i Löfånger, och

för Säfvar, Umeå och Nordmalings kustområde: kronolänsman
Joh. Broman i Teg.

Hvad utskottet sålunda föreslagit, blef at sällskapet godkändt, och
finge resekostnaderna inom det område, hvarför hvar och en blifvit
vald, af sällskapets medel gäldas.

10:0) Jägmästaren V. Alunds erbjudande, att på enskild väg hop—
bringa 2,000 kronor, som ställas till sällskapets förfogande, om hus—
hållningssällskapet ville för åren 1907, 1908 och 1909 bevilja ett an—
slag af 2,000 kronor årligen för den enskilda skogsvardens beframjan—
de inom länet, med vilkor att länets landsting for samma år beviljar
enahanda belopp, föredrogs, och beslöt sällskapet, i öfverensstämmelse
med förvaltningsutskottets tillstyrkan och under förutsättning att jäg—

mästaren Alund infriar sitt lofte, att för åren 1907, 1908 och 1909 an—
visa 2,000 kronor for den enskilda skogsvårdens befrämjande inom
länet, med villkor att länets landsting för samma år beviljar lika stort
belopp därför.

11:0) I anledning af vid fjolårets vintersammankomst uttalad me—
ning, att sällskapets anslag för husslöjden vore oformligt stort, hade
förvaltningsutskottet nu framställt förslag, att anslaget till flickslöjd—
skolor, som f. n. utgår från till sällskapets disposition stående medel
med 30 kronor för hvarje skola eller afdelning däraf, från och med år
1907 skulle helt och hållet upphöra och att anslaget för gosslöjdskolor
nedsättes från 80 till 60 kronor.

Denna framställning föranledde folkskoleinspektören Fr. Svedberg
att i ett längre anförande framhålla, hurusom husslöjden inom länet
hittills genom sällskapets bidrag förts framåt och uppbringats därhän,
att länet nu stode högst af de norrländska länen och framom de flesta
af rikets öfriga län.

Innebörden af förvaltningsutskottets förslag vore, att länet från
denna ståndpunkt skulle i detta afseende störtas tillbaka till den låga
standpunkt det forr haft.

Talaren betonade kraftigt, att sällskapet icke bör döda en verk—
samhet, som vore så uppfostrande och nyttig som husslöjden och yrka—
de, att sällskapet, med afslag af förvaltningsutskottets förslag, måtte
besluta, att samma bidrag som hittills skall utgå för verksamheten vid
länets slöjdskolor och att åt förvaltningsutskottet uppdrages, att ingå
till landstinget med begäran om ökadt anslag för husslöjden.

Möjligen kunde han vara med om en nedsättning till 60 kronor
för gosslöjdskolorna, men anslagen for flickslöjdskolorna måste bibe—
hållas, såvida denna undervisning skall kunna fortgå.

Doktor O. Ahnlund och grosshandlaren C. E. Lundmark talade
äfven varmt för herr Svedbergs förslag. Jägmästaren N. G. Ring—
strand, öfverste Schöning, länsmejeristen Söderblom och forste landt—
mitaren Norrman framhöllo motiven för förvaltningsutskottets förslag,