OCR Output

Ssa prss

af 1,000 kronor, att utgå i en eller flere poster under året till bestri—
dande af forbundets organisations— och forvaltningskostnader for år 1906.

D& säliskapet vid sistlidet års vintersammankomst tillsatt en
kommitté for utarbetande af stadgar för landtmannaféreningarnas for—
bund och anmodat förvaltningsutskottets ordförande att sammankalla
ombud från de olika landtmannaföreningarne för slutlig pröfning af
ärendet samt besluts fattande, och såväl denna kommitté fullgjort sitt
uppdrag som ock ordföranden hållit sammanträde med ombuden och
den af dessa utsedda förbundsstyrelsen uti sin till hushållningssällskapet
stälda skrifvelse påvisat behofvet af i samma skrifvelse begärda an—
slaget 1,000 kronor, hade förvaltningsutskottet ansett sig hafva full
anledning tillstyrka att 1,000 kronor for anvisas for inne—
varande år samt att åt förvaltningsutskottet måtte uppdragas att jäm—
likt § 9 i forbundets stadgar utse en ledamot i förbundets styrelse.

Efter föredragningen häraf uppstod ett lifligt meningsutbyte, där—
vid herrar C. E. Lundmark, P. Eriksson och C. M. Pettersson talade
emot utskottets förslag, därvid herr Lundmark särskildt yrkade afslag
å det ifragasatta anslaget, hvilket han i stället ansåg böra användas
till förmån för sådana mindre bemedlade jordbrukare, som till följd af
sin svaga ekonomiska ställning ej kunde vinna delaktighet i förbundet.

Herrar N (¢. Ringstrand, P. Andersson i Brinnland, Aug. Lundberg
i Teg, Oskar Astrom i Brännland, J. Jonsson 1 Bole, J. Broman i Teg och
länsagronom M. Bergstrom talade for och yrkade bifall till utskottets forslag.

Sedan diskussionen afslutats, framstäldes proposition å yrkandena
å afslag eller bifall till utskottets förslag, därvid utskottets förslag om
ett bidrag af 1,000 kronor blef af hushållningssällskapet bifallet.

Herr C. E. Lundmark återtog därefter sitt yrkande om åtgärder
till förmån för mindre bemedlade jordbrukare.

Forvaltningsutskottet bemyndigades äfven att utse den förut om—
nämnda ledamoten uti förbundsstyrelsen.

Vidare föredrogs:

8:0) Konungens Befallningshafvandes meddelande af den 5 sist—
lidne oktober, att landstinget bifallit förvaltningsutskottets hemställan
om anslag för år 1906 af 1,200 kronor till pänningepris vid hästpre—
mieringen inom länet, under förutsättning att hushållningssällskapet för
samma tid och ändamål anslår minst 1,800 kronor.

Utskottets åtgärd att i förslaget till inkomst— och utgiftsstat upp—
taga 1,300 kronor, blef at sällskapet godkänd.

9:0) Konungens Befallningshafvandes skrifvelse den 30 sistlidne
december med hemställan, att hushållningssällskapet måtte föreslå en
eller flere med handels—, närings— och fiskeriförhållanden i länet väl
förtrogne män, att på hushållningssällskapets bekostnad bitrida en af
Kungl. Maj:t förordnad kommission för undersökning af de lokala för—
hållandena å Sveriges kuster med hänsyn till behofvet af och betingel—
serna för anläggning af nya och förbättring af redan befintliga fiske—
och mindre hamnar.

För att i största möjliga mån nedbringa kostnaderna härför, hade
förvaltningsutskottet föreslagit sällskapet, att utse 3 personer med hvar
och en sina särskilda distrikt, och hade utskottet därvid föreslagit: