OCR Output

ces

250 kronor under 3 års tid måtte för ändamålet anvisas, under förut—
sättning likväl, att det planerade samarbetet mellan utsädesföreningen
och växtbiologiska anstalten i Luleå kommer till stånd, äfvensom att
föreningens assistent, likasom för Norrbottens län är aftaladt, äfven må
få påräknas för föredrags hållande inom Västerbottens län vid landt—
mannaveckor eller i samband med dylika föredragsresor vintertid inom
Norrbottens län.

Hvad förvaltningsutskottet rörande ifrågavarande framställning
föreslagit, blef af sillskapet utan meningsskiljaktighet bifallet.

5:0) Konungens Befallningshafvandes skrifvelse af 5 oktober 1905
med tillkännagifvande, att landstinget, i anledning af forvaltningsut—
skottets hemställan om anslag för åren 1906, 1907 och 1908, på vissa
villkor anvisat högst 510 kronor årligen till bidrag uti kostnaderna för
premiering af mindre jordbruk.

Vid sällskapets sommarsammankomst sistlidet år hade sällskapet
för ifrågavarande ändamål anvisat 510 kronor årligen under sam—
ma tid och godkänt förvaltningsutskottets beräkningsgrunder därför,
under förutsättning att landstinget skulle godkänna desamma.

Då landstinget emellertid vid sitt anslag fäst en del från utskot—
tets förslag afvikande bestämmelser, hade utskottet varit tveksamt huru—
vida premieringen i år kunde komma till stånd, då osäkert vore om
de personer, utskottet därtill tänkt sig, voro villiga utföra premierin—
gen för den af landstinget beräknade resekostnaden.

Med hänsyn till att detta län snart vore det enda i riket, som
ej satt sig i besittning af rättigheten, att for denna viktiga anordning
för det mindre jordbrukets höjande erhålla statsbidrag, hade utskottet
likväl ansett det nödigt att i staten upptaga beloppet och att tillstyrka
premicringens igångsättande under detta år.

Med anledning häraf beslöt sällskapet att godkänna utskottets
förslag och uppdrogs åt förvaltningsutskottet att före mars månads ut—
gång rekvirera för ändamålet erforderligt statsbidrag samt att i öfrigt
vidtaga för premieringens igångsättande nödiga åtgärder.

6:0) Jägmästaren N. G. Ringstrands i anledning af förvaltnings—
utskottets därom lämnade uppdrag afgifna utredning om möjligheten
för landtmannaveckors anordnande inom länet och därför erforderliga
kostnader.

I öfverensstämmelse med i samma utredning afgifvet förslag hade
förvaltningsutskottet föreslagit:

att en landtmannavecka skall afhållas i Degerfors under inneva—
rande års höst, på tid, som förvaltningsutskottet äger bestämma;

att åt utskottet måste uppdragas att träffa de for ändamålet nö—
diga åtgärder, samt
: att ett förslagsanslag af 500 kronor måtte för stillas
till forvaltningsutskottets forfogande.

Forvaltningsutskottets forslag rörande denna sak blefvo till alla
delar af hushållningssällskapet godkända.

7:0) Viasterbottens landtmannaforeningars forbunds skrifvelse med
anhållan att emot redovisningsskyldighet erhålla ett reservationsanslag