OCR Output

t

för år 1905 som ock af räkenskaperna för kapitalfonden, besparings—
fonden, nötboskapspremieringsftonden, Almqvistska fonden, Konung
Oscars och Drottning Sofias silfverbröllopstond och Västerbottens läns
fosterländska förenings fond.

D&A revisorerna tillstyrkt full och tacksam ansvarsfrihet för såväl
förvaltningsutskottet som sekreteraren och skattmästaren, blef sådan an—
svarsfrihet äfven af sällskapet beviljad.

_$ 4.

Forvaltningsutskottets forslag till inkomst— och utgiftsstat skulle
nu enligt gällande arbe tsordmng föredragas, men lämnades beroende
till dess följande, delvis på inkomst— och utgiftsförslaget beroende frågor
blifvit afgjorda:

1:0) Styrelsens for tekniska skola i sistlidne april månad
ingifna framställning om ett anslag af 500 kronor för hvartdera at åren
1905, 1906 och 1907, hvilken framställning förvaltningsutskottet ej an—
sett sig kunna tillstyrka, då ärendet hade en alltför lokal natur.

I enlighet med utskottets forslag blef framställningen af sillska—
pet afslagen.

2:0) Asele trafklubbs hemstillan om det anslag till pris vid blif—
vande tifling sällskapet kunde finna limpligt limna. D& sillskapets
åtgärder för hästafvelns befrämjande numera äro ganska omfattande
och kostnaderna därför redan antagit oroväckande proportioner med
hänsyn till sällskapets disponibla tillgångar, beslöt sällskapet, i enlig—
het med förvaltningsutskottets förslag, att afslå framställningen.

3:0) Sodra och mellersta kustlandets kontrollförenings genom herr
A. Bosin m. fl. gjorda hemställan om ett årligt anslag af 200 kronor
under 3 års tid samt Holmöns kontrollförenings genom länsmejeristen
J. Söderblom anhållan om ett förslagsanslag af 1830 kronor till täckan—
de af 1:sta Arets driftkostnader, hvarofver forvaltningsutskottet uttalat
den mening, att 200 kronor borde i sin helhet for ändamålet anvisas,
hvilket belopp med hänsyn till de båda föreningarnes olika bärkraft
borde fördelas med 100 kr. till hvardera.

Efter någon diskussion, hvarvid länsmejeristen Söderblom påyr—
kat bidragets höjande till 200 kronor för förstnämnda kontrollförenin—
gen, blef utskottets förslag af sällskapet godkändt.

4:0) Sveriges utsädesförenings begäran om 500 kronor årligen
under 5 års tid till bidrag—uti kostnaderna för forliggande af en filial—
afdelning af föreningens verksamhet till Luleå.

Med fullt erkännande af den stora nytta denna åtgärd sannolikt
komme att medföra äfven för Västerbottens län, hade förvaltningsut—
skottet likväl, med hänsyn till sällskapets tryckta ekonomiska ställning
och det förhållande, att Norrbottens läns jordbrukare sannolikt få stör—
sta fördelen af foretaget, icke ansett sig kunna tillstyrka bifall till den
gjorda framställningen i sin helhet.

För att sällskapet emellertid i sin mån måtte medverka till fore—
tagets genomförande, hade utskottet tillstyrkt, att ett årligt bidrag at