OCR Output

o

ström i Botsmark, Oskar Åström i Brännland, J. Axel
Sandgren, Z. Johansson och C. F. Sandgren i Gris—
backa, E. Lindström i Norrfors, Emil Nordström och
Aug. Carlsson i Säfvar, Nämndeman P. E. Hörnsten i
Hörnsjö m. fl.

Herr Ordföranden öppnade sammankomsten med ungefär följande
helsningstal:

Mina herrar! De långa afstånden och de klena kommunikatio—
nerna inom vårt län vålla tyvärr oöfverstigliga svårigheter för hushåll—
ningssällskapet att vid sina sammankomster i regel se representanter
från länets alla olika delar. Detta är så mycket mer att beklaga, som
hushållningssällskapet och länet ej intaga den ekonomiska ställning,
att det kan obegränsadt understödja alla nyttiga företag till höjande at
länets förkofran, utan till följd af kostnaderna måste mycket begränsa
sin verksamhet. Det skulle därför vara önskligt, att man allmänt kun—
de komma tillsammans och samråda och af hvarandra inhämta de prak—
tiska rön och iakttagelser, som på jordbrukets och boskapsskötselns
områden gjorts i olika delar af länct, på det att redan från början måtte
finnas utsikt till god verkan af de använda medlen. Så är emellertid
ej fallet. Men man kan i detta förhållande hoppas på ljusning. Kom—
munikationerna bli ju allt bättre och bättre. Modernäringen går nu
framåt här i linet med jättesteg, hvarför man väl också får hoppas på
en bättre ekonomisk ställning. Det ser också efter de svaga åren ut,
som om bättre tider skulle stunda. Intresset hade visat sig vara stort
inom sällskapet. Dirom vittna t. ex. sällskapets stater. Där ser man,
huru många viktiga intressen redan föreligga att bestämma om och
befrimja. _ Herr Ordféranden hoppades, att de intressen, som enligt
forslaget vore att behandla, måtte framkomma klara och lifliga.

8 2.

Föredrogs sällskapets årsberättelse (Bil. A), Afvensom linsagrono—
mens, extra linsagronomens, dikningsformannens, länsagronomens be—
rättelse om rofodlingstäflingarne, redogörelse från kemiska stationen,
nötboskapspremieringsnämndens, länsmejeristens, länsträdgårdsmästar—
nes, statens slöjdinspektörs samt slöjdlärarinnans årsberättelser 13
B—M), äfvensom redogörelsen för årets strommingspremiering (Bil. N)
och skogsingenjörens berättelse (Bil. 0).

D& alla dessa berättelser och redogörelser komma att i sin helhet in—
föras uti sällskapets tryckta handlingar och där blifva för hvar och en
tillgängliga, beslöt sällskapet, att de icke nu skulle uppläsas.

§ 3.

Föredrogs af utsedde revisorer afgifven berättelse (Bil. P) éfver
verkställd granskning såväl af sällskapets räkenskaper och förvaltning