OCR Output

Protokoll, fordt vid Visterbottens lins Kungl.
Hushållningssällskaps vintersammankomst i Umeå den
10 februari 1906.

Närvarande: Af förvaltningsutskottets medlem—
mar: Ördföranden, Landshöfdingen och Kommendören

H. Biörklund, v. Ordföranden, Ofversten och Kom—
mendören Ludv. Schöning, Skattmästaren, Landtränt—
mästaren m. m. O. Th. Bergström, Direktören m. m.
L. Kjellén, Kronolänsman Joh. Broman, Jägmästaren
N. G. Ringstrand, Kommissionlandtmätaren m. m. F.
0. Sjöström, Nämndemannen Aug. Lundberg, Kyrko—
värden Joh. Pettersson samt Suppleanterna Förste
Landtmätaren m. m. H. J. Norrman och Disponenten
0. E. Sundin, äfvensom undertecknad Sekreterare.
Aft sällskapets ledamöter hade tillstädeskommit:
Handlanden G. W. Andersson från Robertsfors, För—
valtaren John Ohlén, Folkskoleinspektören Fr. Sved—
berg, Direktör Edvin Westerlund, Agronomen Gunnar
Bergdahl, Doktorn m. m. Olof Ahnlund, Läroverks—
adjunkten K. Ahlstedt, Landskamreraren Carl Berg—
ström, Länsnotarien John Falk, Länsagronomen Martin
Bergström, Länsmejeristen Joh. Söderblom, Kamrer A.
G. Elfstadius, Rådman J. Ullberg, Jägmästaren V.
Alund, Auditor G. Ährling, Kyrkoherden J. Löfven—
mark i Säfvar, Konsul Helmer Häggbom i Skellefteå,
Handlanden L. Backsell i Vilhelmina, Fru Emelie
Kjellén, Fru Selma Bergström, Kommissionslandtmätar—
ne Axel Sandqvist, S. J. Johanson, J. Gezelius, Ber—
til Lagerquist och Magnus Bergstedt, Afvittringslandt—
mätarne H. Hampusson—Huldt och Knut Köhler, Bygg—
mästaren m. m. P. Eriksson, Bokbindaren F. Sporrong,
Byggmästaren P. Andersson i Brännland, Grosshand—
laren och Ridd. Edv. Lundmark, Dikningsförman N.
Persson, Rättaren . A. Johansson, Bole, Monsterjord—
bruksformannen E. Persson i Strand, Handlandena P.
Janze, P. Svensson och Kristian Johansson, Grund—
läggaren C. M. Pettersson, Rektor M. G. Högbom,
Sergeant F'r. Högström, Landtbrukaren Emil Boström
i Burträsk, Hemmansägarne J. Jonsson, Albert Jons—
son och E. Eriksson i Böle, Skiftesgodeman C. J. Björk—
man, Röbäck, Skriddaren Ludv. Danielsson i Vister—
hiske, Hemmansigarne E. Olofsson i Röbäck, E. A.
Holmström och Oskar Sandström i Teg, A. Tyko Sand—