OCR Output

4115 — —
Den 23 utfördes ritning till trädgård hos kronojigaren N. E. —
Wikström, Aselet, ronnar upptogos i skogen och jordslogs för plan— .
| tering nästa vår, växter rekvirerades. —
Den 25 besöktes hemmansiigaren J. Amqv1st i Styckfors, häck— —
_klippning och beskäringar utfördes, gödsling och omspadning af busk—
partierna m. fl. arbeten verkställdes..

Den 27, 28 utfördes häckklippningar m. fl. arbeten i Fällfors by,
hos gästgifvaren R. Wikström, hemmansägarne P. Lundmark, N. Nils—
son, L. Bergkvist, A. Lindfors, Per—Jonssön samt handl. J. Sundqvist;
— växter rekvirerades till några af dem.
i Den 30 besöktes Byske by: Hos gastglfvmen 0. R. Marklund .
utfordes hickklippning och beskirningar, Afven gangar, buskpartier och /
_ blomgrupper utstakades. s
: Den 1 november hos handl. N. A. Melin företogs häckklippning
_ och : beskärningar, äfven en del andra arbeten förekommo. E

På begrafningsplatsen samt vid sjukstugan utfördes häckklipp—
ningar samt beskärningsarbeten, buskpartier ränsades och omspadades.

Hos C. Lindberg samt handl. H. Lindberg utfördes häckklipp—
ningar och beskärningar.

Hos inspektor E. Ostlund, Furuogrund forekom hackkhppmngar_
—samt beskirningar, godsling af trid och buskar samt en del andra ar—
_beten utfördes. ;

Hos handl. E. A. Nyman, Furudgrund, utfordes rltnmg till txad¬

_ gard och växter rekvirerades.

Den 10 utfördes beskärningar och hackkhppnmg hos kommunal- >3

ordföranden J. Lindmark i Drängsmark samt hos handl. C. Bergmark,
samma by, utfördes hackkhppnmg och växter rekvirerades.

. — Hos handl. G. Ohman, Frostkåge uppmättes plan till tladgard 5

<och växter rekvirerades:

l Följande antal trid och buskar äro under året planterade: 710

_ parkträd, 1,476 prydnadsbuskar, 50— frukttrid, 500 jordgubbsplantor,

k 288 barbuskar 240 perenna växter, 225 hallon, 4,832 häckväxter, eller'

tillsammans 8,266.

1 Under samma tid äro till olika personer rekvirerade för plante-.
ring nästa vår: 87 parkträd, 480 prydnadsbuskar, 245 bärbuskar, 29

— fruktträd, 3,900 häckväxter, eller tillsammans 4,741.

12 ritningar till tradgårdsanla,ggnmgal äro under året uppgjorda.
Tillryggalagda äro 104,9 mil, utom rodd, järnvägs— och ångbåtsresor. ©

Skorden af rotsaker och hvitkål har i år varit under medelmåt—
tan. Bär af både smultron och öfriga sorter var väl tillämnadt, men.
kunde till följd af regn och kall väderlek ej utbildas.

Intresset för planteringar synes, glädjande nog, tilltaga äfven hos > }’,
landtmannen, hvilket bevisas bäst däraf, att jag i år besökt flere byar, _ _

som förut ej kommit i fråga.

Skellefteå i december 1904. 3
$ : E. Söderling.

he