OCR Output

.-I

>‘

Hos hemmansigaren L. Eriksson planterades 65 rönnbuskar. — Upp—

_ rensning och gödsling af planteringarna verkställdes äfven.

— ström planterades 50 häckväxter, 5 rönnar, häckklippning och beskä— |
ringar utfördes.

Hos läraren O. Lindstrom upprättades ritning till trädgård, gån—
gar . upptogos, samt planterades :50 rönnar. Växter rekvirerades för
plantering nästa vår.

Vid läkarebostaden upprättades ritning till. trädgård, som delvis
utstakades, en del gångar blefvo upptagna och växter rekvirerades, en
' berså af 45 rönnbuskar planterades.

Hos hemmansägaren P. Bergström samt hos gastg1fva1en . Berg»

i © ström utfördes häckklippning och beskärningsarbeten. i
Den 30 planterades hos handlanden A. Björk, Kusfors, 55 rön—

samt en del syrener omplanterades.
—Den 2 oktober utfördes hackkhppnmgs— och beskärningsarbeten

_hos hemmansigaren E. Lidén, Svansele.
Den 5, 6 besoktes Kankberg. Hos skiftesgodemannen J. Bränn—

Likaledes hos änkan Tri Brännström planterades 50 häckv raxter,

häckklippning och öfriga arbeten utfordes.

Hos hemmansägaren A. Holmström, Kankberg, utfördes häck— /

klippning och äfven plantering af några buskar.
Den 7 besöktes Klockträsk by. Hos fröken Mina Stenlund ut—
fördes häckklippning och beskäring af buskar _samt omflyttning af

sadana.

Hos hemmansägaren Johan Holmberg, Klockträsk, utfordes ritning
— till trädgård och växter rekvirerades. a

: Den 9, 10, 11, 12 utfördes arbeten vid Oster—Jorn. Hos kom— /
— missarien A. Nordell ingenjör John Nordfeldt och kyrkovärden W.
Utterstrom. —Hiackklippningar, beski@ringar och jordens bearbetning for |

plantering m. m. förekom. 3
— På begrafningsplatsen samt krmg kyrkan utfördes hackkhppnmg
— Den 14 planterades hos handlanden J. A. Carlsson, Jörns station,
80 rönnbuskar till bersåer, rabarber och graslok omflyttades växter
rekvirerades.
_ Hos handlanden J. Larsson upprittades ritning till trädgård, 35
ronnar planterades, gångar upptogos, växter rekvirerades.

Hos handlanden G. Pettersson likaledes ritning till trädgård, plan— —

terade blefvo 40 rönnar. Anliggningen utstakades, gingar upptogos
och växter rekvirerades för plantering nästa vår.
Hos inspektor P. Byström uppgjordes ritning t111 trädgård och

&2 / växter rekvirerades.

xo3

..

Den 18 besoktes Aliden. Hos hemmansägaren J. Granberg ut—
fordes hackkhppmngar, buskpartierna gödslades och omgräfdes, gräs—
mattorna kanthöggos, gångarna skyfflades och rengjordes. 2

Hos kommunalordféranden Jonas Holmlund, Ahden rökvirerades

. växter; råd lämnades till förbättring af jorden i den tilltänkta trädgården.

Hos hemma.nsagaren O. B_]orkhmd Talliden, utfordes hackkhpp¬