OCR Output

S e S e 5 i eer 1 13 —

; Afven hos. inspektor N. J. Anderssofi, samma by, planterades 20 _
_ prydnadsbuskar, 5 fruktträd, där såddes gräsfrö, gangar upp—.
togos samt omrangering af gamla trädgården i öfrigt. 5 i

#

Hos handlanden J. Lundström, Kvarnbyn, uppmättes plan till _träd¬
gård. $ '

arbetena i trädgården voro här afslutade, råd och upplysningar lämnades. —
Hos hemmansägarena J. Lundstrom, Aug. Lundstrom och Carl
Andersson i Kalfträsk lämnades råd och upplysningar. Några arbeten _
kunde ej förekomma, emedan tiden för planteringar nu var förbi. $

% Till gästgifvaren M. G. Lundström, Astrisk, lämnades råd i sköt—
sel af hans trädgård. _
Den 2 september planterades 3 rönnar hos gästgifvaren P. A. —
Forsell, Krångfors. Här upptogs äfven 60 rönnar för E. Östlund,
Bastuträsk station, hos hvilken uppmättes plan samt utfördes ritning

Hemmansägaren N. F. Forsgren, Andersfors, besöktes äfven, vår— —

till trädgårdsanläggning. Till följd af byggnation kunde här ej vidare _ —

arbete utföras, utan skulle detta sedermera under hösten efter ritnin— — —
—gen verkställas. se ee
Skoltomten vid Bastuträsk station uppmättes och ritning till an—
läggning utfördes. — %
— Den 6 planterades i Bastuträsk by hos hemmansägaren M.
mark 45 rönnar, ritning till anläggning utfördes och växter rekvirerades.

Äfven åt hemmansägaren L. Westermark, samma by, utfördes
ritning till anläggning och växter rekvirerades.

Den 8 utfördes häckklippnings— och beskäringsarbeten hos näinndeé

mannen O. Bjursell, Bjursele, äfven några rönnar planterades. i
; Den 10, i1, 12, 13 uppmittes planerna till folkskolan och begraf— _
ningsplatsen i Norsjö, ritning och kostnadsförslag till dessa båda an— —
läggningar utfördes. $ s 2 .
Den 14 utfördes ritning till trädgård hos handlanden S. A. An— —
dersson, ÅAnäset, några bärbuskar hemförskrefs. 2 3

Hos f. d. handlanden L. Jonsson, Aniset, planterades några rön— _
nar. Häckklippning och beskärningar, samt kanthuggning af gräsmat—
tor, upprensning och gödsling af träd och buskpartier utfördes. å

Den 16 besöktes Granliden i Norsjö socken. Hos hemmansäga—
ren E. A. Gran uppmättes plan, och ritning till trädgårdsanläggning
utfordes. — Vixter for plantering till våren rekvirerades.

Den 19 besöktes Gisstrisk. Hos hemmansägaren Z. Westermark _
utfördes häckklippning och beskärningar. e ;

Den 21, 22, 23 utfördes arbeten på Malå sockens begrafnings—
plats, 225 granplantor planterades, häckklippning och beskäringsarbe—
ten utfördes, gångarna uppränsades. 2

En tomt for skolträdgård uppmättes och skall ritning till den—
samma sedermera utföras. $

Hos kyrkoherden A. Bjorzén sönderdelades och planterades en _
del bärbuskar, äfven några nya sådana planterades, häckklippning och —
beskäringar utfördes. f 5