OCR Output

41T2 ——>+

åriga blomsterplantor; gångar upptogos och grusades, sådd i köksträd—
gården samt sådd af gräsfrö utfördes.

Hos verkmästaren J. F. Löfgren planterades 283 bärbuskar.

Åt handlanden J. Carlsson planterades 50 perenna växter.

; Den 15 planterades hos hemmansägaren G. Aman, Medle, 50 rön—
nar, 6 häggar, 40 prydnadsbuskar, gångar upptogos och gräsfrö sad¬
des samt en del ettåriga blomsterplantor utplanterades.

Den 16 planterades hos hemmansägaren Stenlund, Medle, 50 sy—
rener, 10 parkträd, 10 prydnadsbuskar. Köksträdgård anlades och del—
vis besåddes, äfven gräsmatta såddes.

Hos hemmansägaren —J. Lundberg, Medle, planterades 50 rönn—
plantor till berså, 20 parkträd, samt upptogos gångar och såddes gräs—
mattor.

Hos orgelfabrikören E. Klingstedt, Medle, planterades 30 rönnar
till berså.

Den 18 planterades hos hemmansägaren J. Lundström, Forsbacka, |

100 häckväxter.

Den 22 planterades hos hemmansigaren P. Wikström, Uttersjön, |

Löfånger, 12 bärbuskar, 15 prydnadsbuskar, 100 häckväxter, 20 peren—
na växter.

Den 23, 24 planterades vid doktorsbostället i Löfånger 5 park—

träd, 25 prydnadsbuskar

Hos ingenjor E. G. Huss, Udden, planterades 10 prydnadsbuskar, /
3 bärbuskar, 5 sibiriska äppleträd. Dessutom förbättrades gräsmattor /
genom påföring af jord och gödsel och sådd af grisfro. Blomster— /
grupper anlades och planterades, dessa plantor voro där till större de— /

len uppdragna i drifbänk.

Hos komministern N. J. Norberg planterades 25 prydnadsbuskar,

20 perenna växter och 4 parkträd.

Den 1 juli planterades hos handlanden P. E. Andersson, Mjöd—
vattnet, Burträsk, 25 syrener, 2 körsbärsträd, 2 äppleträd och 5 björ—
kar. Köksträdgård anlades, smultronplantor, gräslök och rabarber om—
flyttades.

Hos hemmansägaren Aug. Andersson, Mjödvattnet, planterades 3
paradisäppleträd.

Den 5 planterades 100 häckväxter hos hemmansägaren H. Åberg,
Flarkens by i Nysätra socken.

Hos hemmansägarne A. A. Andersson, C. J. Bäcklund och hand—
landen K. J. Tjärnström, äfven i Flarken, upprättad plan och ritning
till trädgårdsanläggningar utfördes.

Folkskolan besöktes äfven, några planteringar därstädes kunde ej
utföras, emedan jordmånen först måste förbättras genom påföring af
mat_]ord hvilket arbete äfven påbörjats.

Den 8, 9 planterades hos handlanden K. Andersson i Bygdsiljum,
Burträsk, 10 prydnadsbuskar, gmsfrosadd samt en del andra anligg—
ningsarbeten utfördes.