OCR Output

i0 _

(Bil. K).:

Lanstmdgardsmdstdrens i norra distriktet tjänste—
berättelse för år 1904.

=.

Till Västerbottens läns Kungl. Hushållningssällskaps Förvaltnings—
— utskott, Umeå.

Härmed får jag vördsamt afgifva följande —berättelse öfver min /

verksamhet som länsträdgårdsmästare inom norra distriktet.

.Enligt af forvaltningsutskottet uppgjord plan, har tjänstgörings—
området omfattat Skellefteå, Löfånger, Nysätra, Norsjö, Burträsk, By¬
ske, Jorn och Malå socknar samt Skellefteå stad.

Den 19 april såddes drifbänk åt —disponenten A. Regnell, Kage
3 Den 29 samma månad såddes äfven drifbänk åt kontraktsprosten |
_ C. Th. Aberg, Skellefteå.

& Den egentliga vårtjänstgöringen började den 2 maj hos hemmans—

ägaren N. J. Nyberg, Tjärn. Därvid planterades en berså af 40 rönn— |

buskar, 30 syrener .samt 20 bärbuskar. Herr Nyberg har äfven på
egen hand planterat ganska många träd och buskar, så att hans anlägg—
ning, ehuru i en mycket stenbunden mark, börjar se ganska lofvande ut.

Den 4, 5 besöktes hemmansägaren K. J. Alm, Sörböle, där en
del förberedande arbeten till anläggning utfördes. Gamla bärbuskar
sonderdelades och planterades, ifven en del nya buskar hemforskaffa—
des och jordslogs for vidare plantering.

Den 7, 8, 9 utstakades en allé från kyrkan till nya. begrafnings—

platsen i Skellefteå, äfven omkring kyrkan utfördes stakningar for

plantering. 170 bjorkar hemtogos från skogen och planterades. Skel—
lefteå begrafningsplatser börjar nu efter mycket arbete och rätt stora

omkostnader med planteringar och ordnande i öfrigt te sig vårdade |

och snygga ut, till stor glädje för såväl stadsbor som däromkring bo—
ende familjer.

Den 10 besöktes Bodbyn i Burträsk socken, hos riksdagsmannen
m. m. N. Boström lämnades råd för vårarbete i trädgården.

—Den 12, 13 utfordes ganska stora planteringsarbeten hos for—
valtaren M. Klockhoff vid Edelvik,— planterade blefvo 20 äppleträd,
— af några de mest härdiga sorter, :15 bärbuskar, 25 hallon, 25 pryd—
nadsbuskar, 50 perenna växter planterades i stenpartier.

*

Ss&

i