OCR Output

— 404 —

(Bil. I).

Liinstréidgardsmiistarens i sodra distriktet tjänste—
berättelse för ar 1904.

Till Västerbottens läns Kungl. Hushållningssällskaps Förvaltnings—
utskott, Umeå.

Härmed får jag vördsammast afgifva berättelse öfver min verk—
samhet som länsträdgårdsmästare i länets södra distrikt för år 1904.

Enligt ‘af forvaltningsutskottet uppgjord plan har tjänstgörings—
området omfattat Umeå, Vännäs, Säfvar, Bygdeå, Nordmaling, Bjur—
holm, Ortrisk och Degerfors socknar samt Ume& stad.

Den 5 maj vid Västerbottens bryggeri nedsågades och beskars
en större rönnberså.

Den 6 maj vid länslasarettet såddes köksträdgård och blomgrupper.
* Den 7 maj utstakades en prydnadsträdgård åt vaktmästaren B.

Almqvist i Umeå. l s $ 2

Den 9 maj fortsattes påbörjad anläggning, gångar togos upp, 7
prydnadsbuskar, 4 bärbuskar, 10 matrabarber planterades samt såddes
gräsplaner. Råd och upplysningar meddelades.

Den 10 maj såddes drifbänkar hos doktor 0. Ahnlund, Backen.

Den 11 maj anordnades ett stenparti och planterades 40 st. orm—
bunkar hos rådman L. Fr. Grahn i Umeå. :

Den 13—17 maj å kyrkogårdarna vid Backen planterades 162
parkträd, 167 prydnadsbuskar samt såddes gräsplaner.

Hos doktor 0. Ahnlund planterades 17 prydnadsbuskar.

_Den 18 maj hos kronolänsman Joh. Broman, Teg, beskuros träd
och buskar, en del bärbuskar omplanterades.

På kyrkogården borttogos en del föråldrade häckväxter samt ijord—
ninggjordes plats 'för ny häckplantering.

_Den 20—21 maj hos hemmansägaren E. G. Sandgren anlades

prydnads— och köksträdgård samt planterades 42 prydnadsbuskar, 6
parkträd, 38 bärbuskar och såddes gräsplaner. Råd och upplysningar
meddelades. Sr äe .
Den 24—25—26 maj vid Mo Angsig planterades 180 skogsbjor—
‘kar, en del parktrid rekvirerades, trid och buskar beskuros. Vid
folkskolan beskuros en del trid— och buskgrupper samt såddes köks—
trädgårds— och blomsterfrö.

®