OCR Output

32 i02 —

För resor och förrättningar redogöres i följande tabell.
memen um uen

Månad | Dagar Resor—och. forrattningar

Januari :| 14—26| Undervisning vid 2:dra årets mejeristation i Gam—

$ melbyn.

Februari | | Besök vid länets samthga mejerier.

Mars 8—17 / Undervisning i hushållssmörberedning och bo—
skapsskötsel i följande byar af Degerfors soc—
ken: Tväråträsk, Ramsele, Näsland, Sk1fs ö och!
Tegsnäset.

$ 21—29 / Resa med anslag af statsmedel såsom pnsdomare
for bedomande af de från linet anmälda hela
ostlager, som tiflade vid årets ostutställning
i Stockholm. S

April _123—30 | Resa till och såsom prisdomare närvarande vid
årets ostutställning i Stockholm.

— Maj 3—6 | Resa på särskild kallelse till Vännäs och Bråns
mejerier för mjölkprofning, m. m.

% 9—18 | Undervisning vid 2:dra årets mejeristation i Gam¬
melbyn
% 19—21 / Besök i Norra Bäcks by af Skellefteå socken på
särskild kallelse för lämnande af råd i och för
% mejerianläggning därstädes.

r — 1 30—%2 | Premieringsresor.

September| 7—18/ Resa till Jämtland för inköp af afvelstjurar.

s 28——;'; | Besök &A Holmön för lämnande af råd i och for

$ mejerianläggning därstädes.

Oktober |12—14 | Resa till och besök på särskild kallelse i Inner—
viks by af Skellefteå socken för väckande af
intresse för mejerianliggning.

35 15—23| Undervisning och examen vid 2:dra årets mejeri—
: station.
| November | | Undervisning i hushallssmirberedning och bo—
skapsskötsel i foljande byar af Nysätra,
Löfångers och Skellefteå socknar: Granån,
Hertzånger, Flarken, Jonasmark, Mårdsmark,
Vallen, Svarttjärn, Burvik, Risböle, BJuron,
f Blacke Böle och Krakanger
December | _ 2—10 Underv1sn1ng vid ~2:dra årets mejeristation med
ny elevkurs.
is 11—13| Besök på särskild kallelse vid Norrlångträsks
mejeri.
15—18

Besok vid Ans nyanlagda mejeri samt Mångbyns
och Hökmarks mejerier. i