OCR Output

os A —

N % s — 295
Anyo uppvisade djur
— djur i klass # PI; klass _ * ; Summa
ge
J= T [ IB{HI IV. J | J |HUI{IV | .. N äs t¥
# 1Z Premicringsställe : | så
s & mss = |g 2 | % 712 | $#
3 | $ 5 8 / 3 | 3 7 18 | 2 | # E
i 3 1å 1% 1% |8|es |å |% |€ | 8 | E | $
8 |# 8 (* | 8 |g # || F | * $
§ | 8 & | 2 & | Se
2 2 o
Maj180/ Stöcksjö .. .. —x 1. : —Å d 16 17 2| 30| 12 441 :61/ 129
» |81] Vesterhiske (i st. f. Umeda —
2 . . s% vo ee 9 91 11 6| 221 6| 351 44| 98
dunil .. . .. . .. 10 10 41 19] 9| 321 42] 86
3 14 —Hjuken i; * cca eer :: 11 31 32 27| 17| 44). 76| 73
| BlTegsnäset . ...... . .. ...... 14 — | 14 1| 18| 16| 35\ 49| 53
> [ Hörnsjö — ;. on sls t : taat" 1| 97) 18| apl vil ~ 81
9f — .. .. 80 — ltA 10 11 1| ,5) ~ 7| 1]14] 25/ 45
y .11 Pjurhoim...;..~..; sls l .: 10 10| 1| 5| 10| 9| 25 35/ 84
2 JJälÖrträsk : .2... — un op — 5 . 24 | 24 1| 34| 12/ 471 71| 64
— ”14G/Fredrika ces ns 18 181 2 1| 22] 11| 86| 54) 33
5 :.:. 1110 e ie 19/— , | 191 i1{ 1| 18. 7f 27 40| — 73
7 ]20/ Gsternoret . : 2;— 1= 2 .. 121 — | 131 11— 11 21141 271 89| 70
— ”1991 ATväträsk .. .. .. .. — n 27 271 1| 3/'27/— 91 40( 67| . 52
, [28[Laxbäcken (i st. f. Skans—
holm) . ;s o dR ge 3 8/ — 5| 86| 10| 52). 55/ 41
» 180| Latikberg (i st. f. Siksjö) ..\ 2 2 41 67| 14] 85| 87| 39
cA Jull | —2/ Brattfars............ + 4 20 20| 1| 8| 30| 8| 421 : 62) 82
»” + 4l Ruskträsk——................. 12 19/ 1| 1| 283| 11] 361 481 29
» | Bastuträsk (i st. f. Barsele) 1/ 21 81/ ; 5| 391 — 89/ — 30
> | 8| Radstromsfib. (i st. f. Ka— ‘
skelqugt) ... . !.. 14 14/. 21 2117 8/1.24) 38| 27
— —118/ Vestansjö % — 1. T 2 2/—1/— 2) 17]— 6| 201281 :67
Summa | 3| 1/264] — |268)] 16| 52]5083|188|759(1027]1246]

%

Af ofvanstående tabell synes, att anslutningen till premieringarne
detta år varit något mindre in vid å samma platser förra gången
hållna premiering, något som ju var att motse med borttagandet af
direkta penningpris till hondjur. . Kunde i~en framtid inlösensprisen
för utdelade parningsintyg i någon mån höjas, hvilket borde kunna
ske, om de "virdelosa" tredjeprismedaljerna ej vidare utdelades, skulle
premieringarne säkerligen fortfarande vinna stor anslutning, och är det
intet tvifvel om, att syftet med desamma genom denna förändring i
högre grad än förr vinnes. i es

Omstående tabell utgör sammandrag af prislistorna för nyupp—
visade djur; af i samma klass förut uppvisade —djur hafva tre handjur
(de som fortfarande hållas som afvelsdjur) erhållit nya pris, och hafva
samtliga ånyo uppvisade hondjur godkänts som afvelsdjur samt tillde—
lats nya frisedlar; tabellen upptager samtliga utdelade frisedlar.