OCR Output

=< 06 —

(Bil. G).

Nötboskapspremicringens årsberättelse.

Till Västerbottens läns Kungl. Hushållningssällskaps För*valfnihgs¬
; utskott, Urneå. i

Undertecknade få härmed vördsammast lämna redogörelse för
— årets nötboskapspremieringar inom länet. $ §
Innevarande års premieringar af nötboskap hafva hållits inom
, länets södra underdistrikt. Sedan. Ordföranden Herr Direktör L. Kjel—
lén, efter att hafva ledt premieringsförhandlingarne å fyra platser, an—
malt förhinder att vidare medfölja å resorna, har undertecknad ”W e—
sterlund inkallats att såsom Direktör Kjelléns suppléant fullgöra den—
tjänstgöringsskyldighet, och har undertecknad Lundberg inträdt i
_ tjänstgöring såsom I:ste suppleant för den af hushållningssällskapet
utsedde premieringsledamoten. % ;

Tid och ställen for premieringarnes hållande, äfvensom antalet
inom de olika klasserna till uppvisning anmälda djur, utvisar följande
tabell, hvilken ock upptager antalet å samma platser år 1902 till taf—
lan anmälda djur; — f * ts :

+
i s i % + & :P i K t