OCR Output

K cn& 31

54 0B 2

tier, och befunnos innehålla garanterade mängder. — Det ö:te däremot,
som insändts af Jonas Solander i Skellefteå, bestod endast af vittrad
_ glimmerskiffer, och hade intet värde såsom gödningsämne. ;
Aft hafreprofven hafva en del grott mycket dåligt, ett endast 54
procent.
E Alla 4 kornprofven voro af nödhjälpskommittén inlämnade för un—
' dersökning, om de möjligen ej voro grobara, då påståenden i detta af— —
_ seende gjorts af en del jordbrukare, som föregående år inköpt korn af
kommittén. De grodde dock mellan 97 och 72 procent ännu efter ett
_ Ars forvaring.

— sökning, därför att det påståtts vara icke grobart, grodde dock 90
‘ ‘procent. 2 i

Tallfröet, som kläckts och insändts af Åsele revir, grodde endast
2 procent och vägde endast hälften så mycket som godt tallfrö. Det
var troligtvis ej moget.

Af gräsfröprofven voro 4 (klöfver— och timotejfrö), som insändts
af Brännlands landtmannaförening och Handl. C. Edv. Lundmark, utan '
anmärkning. / Men s. k. Jäggarfrö, som insändts af J. E. Olofsson i
Gafsele och bestod af ängsgröe (Poa pratensis) och rödsvingel (Festuca
rubra) grodde dåligt, ängsgröen 2 procent, rödsvingeln 32 procent.

Silfret i den forgyllda ringen var endast guldet 14,7 karat.

Alla tre förtenningarna innehöllo for mycket bly, mellan 23,1 och
34,: procent, då en halt af mer än 18 procent verkar giftigt.

Dammet från tryckerierna (egentligen soporna) innehöll 51 och
241 procent bly.

Af mjölkprofvarne var endast en riktig. —

Umeå den 31 december 1904.

C. N. Pahl.

Roffröet, som af Länsagronomen Bergström inlämnats till under» > ,