OCR Output

+5 094 =s —

(Bil.

Redogörelse för verksamheten vid kemiska stationen
i Umeå ar 1904.

Under året— hafva utförts fol]ande undersökningar :
å tapeter.. . — 48, hvyaraf 2 pmcent skadliga
w — — s ue Cl . 27
ä STT .. .. . . 0010 4 .
» Tullgardiner — . ....

99 kOI*](mattOF » summa H; albpnlkplof

.29 . ;.......
F mijölk — — ;; 455 5505 10
»—äppelmos. . ....... .. .
» köksalt; : .. — . 0.
» nuncsral .. .. —.. . ..

e kalksten
» åkerjord — . .. : :>
, jordförbättringsmedel
, gödningsämnen ......

» utsädeshafre... ........ t
» utsädeskorn .. . .. ..

SL , — *:t — ick er 1;
S tallfrå . — — >
» + (
, förgylld ” silfverring
> förtenningar .. :

damm från tryckerler
— mjölkprofvare. . .. ..

Summa prof 142
Alla tré vattenprofven (från Grubbe och Teg) voro mycket daliga.

"\:4—“

©T tol 2

t1 4 mn

Can
W J

O m9 W — a = —2 ps k ©1 —

—_ Endast ett var drickbart, men innehöll ringa mängd järnsalter.

Af mjölkprofven voro tre, som af sundhetspolisen tagits i stadens
mjölkmagasin, enligt undersokmngen spädda med vatten. 2
Appelmoset befanns fritt från kopparsalter.
Mineralerna voro allesamman utan värde såsom malmer.
i Af kalkstenarne voro två från Skellefteåtrakten och innehöllo 96,s
— och 78,5 procent kolsyrad kalk. Den tredje, som insindts från Aug.
; Gronlund i Wilhelmina, innehöll 87,s procent kolsyrad kalk.
Akmjorden som insändts från Gunnarn, innehöll af växtnärings—
ämnen endast fosforsyra i tillräcklig mängd. $
Jordförbättringsmedlet, som insändts från Olofsfors bruk, bestod
till största delen af s. k. hammalslagg, och förklarades för detta ända—
mål odugligt. ä39 3
ga Af gödningsämnena voro fyra insända af Stockholms Superfostat—
— fabriks Aktiebolag från till Sundsvall och Härnösand sända större par—