OCR Output

2e §3 °.2

A n mA t k a i n g a r

Lämnat råd vid dikning, odling och gödsling.
Afvägning för odlingsplan.

Mätt den öppna jorden. ' Vårbruksarbete. i
Afvägning för myrodling.

Vårbruksarbete. — Afvigning för byggnaderna.

Afvägning för sjösänkning, afsedd for att förbättra kringliggande
odlingsland samt dikning och odling af mossmarker, m. m.

Besett sädesfälten. i

Råd vid bäckrensning.

Råd vid dikning, odling samt jordförbättring.

Lämnat råd vid större diknings— och odlingsföretag samt förbättrin—
gar med dikningen å de gamla odlingarna, in. m.

Afvägning och utstakning å afloppsdiken å större mossmarker, m. m:

Lämnat råd vid torrläggning å stora vidder mossmarker.

Afvägning för att kunna få bättre afloppsdiken å de odlade mar—
kerna samt dikning, odling och gödsling. i

Afvägning för odlingsplan jämte flere förbättringar med dikning och |
odling.

Råd vid dikning och odlingsplaner.

Afvägning för att få bättre afloppsdiken samt dikning, odling och
godsling. i

Tillsyn öfver slåtter. .. H i

Lämnat råd vid anläggandet af både öppna och täckta diken samt
gödsling och skötsel af jorden.

Afvägning för afloppsdiken, m. m.

Afvägning och utstakning å byggnaderna. /

Råd vid öppna och täckta diken.

Afvägning för afloppsdiken.

Besett 'hafreskörden.

Råd vid myrodling och dikning.

Råd vid dikning, odling och gödsling.

Råd vid sjösänkning.

Afvägning för ängsvattning. ; i

Afvägning för vattenledningsängarna samt undervisning om deras
skötsel, jämte dikning, odling och gödsling.
D:o d:o d:o.

Utstakning af en dikes— och odlingsplan.

Råd vid dikning, odling och gödsling.

Sjösänkning, dikning och odling. ~