OCR Output

f > * o ts t ht
—%\_——‘m“_—

F ö r r ä i t —n.im g e n s b e s k a f f e n h e t

se

Samma som föregående.

Lämnat råd och upplysningar i jordbruksfrågor i allmänhet.

Undersökt en myrmark angående dess lämplighet till odling. Uppgjort dik—
nings— och odlingsplan. Lämnat råd i jordbruksfrågor i allmänhet.

Undersökning i och för sänkning af Dalasjö.

Lämnat råd angående dikning och gödsling af nyodling.

Undersökt ett myrtag, lämnat råd angående kompostberedning, gödselns till—
varatagande.

Lämnat råd angående stallinredning och reparation.

Lämnat råd angående gödselns tillvaratagande, kompostberedning.

Uppgjort forslag till nybyggnad af stall och ladugård.

Lämnat råd angående myrodling.

Inspekterat samtliges roffält.

Föredrag. Därjämte lämnat råd och upplysningar om kompostberedning, göd—
selns tillvaratagande samt rofodling.

Undersökt en myrmark i och—for utdikning. Lämnat råd i jordbruksfrågor

i allmänhet.
Inspekterat ett roffält.
Rad angéende skotsel af paborjad mossodling samt rofodling.
Uppgjort plan för ladugards— och stallbyggnad.

Lämnat råd om rofodling, konstgodsel och griisfroblandningar. k
Lämnat råd i jordbruksfrågor i allmänhet. _Rekvirerat landtbruksingenjör.

V