OCR Output

F' ä r P å t.t n i någ e n s. b ecs ka f f e n h e t

[Lamnat råd angående dikning, gödsling, vallars igensåning, kompostberedning.
‘I och rofodling. + ,

Föredrag. Därjämte lämnat råd och upplysningar om konstgödsel, kompost—
beredning, vallars igensåning, rofodling, dikning.

1

ie on mm mea

Lämnat rad angående godselns tillvaratagande, kompostberedning, dikning,
vallars igensaning och skötsel samt rofodling.
Lämnat råd angående kompostberedning samt jordbruksfrågor i allmänhet.

Lämnat råd angående skötsel af påbörjad mossodling, såsom dikning, kalkning,
jordkörning och gödsling, äfvensom vallars igensåning och skötsel samt
rofodling.

~

Samma som foregaende

rofodling, \allars igensaning och skötsel.

'Foredrag Lämnat råd angående skötsel af mossodling, kompostberedning,
!Foredrag Samma som föregående.

Lämnat råd angåénde skötsel af mossodling. Plan till ladugård och stall.

Föredrag. Därjämte lämnat råd och upplysningar angående dikning och sköt—
l sel i öfrigt af mossodling; kompostberedning och rofodling.

Lämnat råd angående skötsel af myrodling.
{Under kyrkohelgen limnat rad och upplysningar i jordbruksfrågor.
Lämnat råd angående dikning, vallars 1gen8cmmg och skötsel, rofodling, m. m. /

{Lamnat råd angående dikning af mossodhng