OCR Output

F :.ö t rä tt n i n g e n s. b e s k a t f e n h e i

Samma som föregående.
Inspekterat ett roffält.

29 39

JFöredrag. Därjämte lämnat råd angående dikning, vallars igensåning, myrodling,
kompostberedning samt rofodling.

Föredrag. Samma som föregående.

ILämnat råd och upplysningar angående skötsel af påbörjade myrodlingar, äfven—”
som konstgödsel, kompostberedning, vallars igensåning samt rofodling.

Samma som föregående, därjämte råd angående ladugårdsinredning.

Lämnat råd angående skötsel af påbörjad myrodling, vallars igensåning med
lämpligt gräsfrö samt rofodling. A

[Lämnat råd angående dikning och skötsel i öfrigt af påbörjad odling. Konst—

i gödsel, vallars igensåning samt rofodling.

Häfdevärdering på ett hemman. $

Lämnat råd och upplysningar angående konstgödsel, kompostberedning, vallars
igensåning och rofodling.

Lämnat råd angående skötsel af påbörjad myrodling, såsom dikning, kalkning,
jordkörning och gödsling, igensåning af vallar samt rofodling.

[Förcdrag. Undersökt ett par myrmarker angående dess lämplighet att odlas.
Rekvirerat landtbruksingenjor. . Liimnat råd om vallars igensåning, kom—
postberedning samt rofodling. >

Uppmätt och utstakat cirka 6 tunnland af förut utdikad myrmark till hvar och
en af årrendatorerna i Lillögda. Uppgjort odlingsplan samt lämnat råd
och upplysning angående odlingarnes skötsel.

Undersökt en myrmark angående dess odlingsmöjlighet. Uppgjort plan för dess

: odling. Lämnat råd i jordbruksfrågor i allmänhet.

Lämnat råd angående skötsel af påbörjad myrodling.

Lämnat råd angående ladugård och stallbyggnad.

Lämnat råd angående skötsel af påbörjad mossodling, m. m.

dikning.

2 7 39