OCR Output

41T1 >>

F .ö r r.ä t tn i n g 6 n s — b e sk a f f e n h e t

lLämnat rad i jordbruksfragor i allmänhet. Undersokt ett par frostförande
myrmarker i och för utdikning. f

Lämnat råd angående skötsel af påbörjad myrodling, konstgodsel, rofodling,
kompostberedning, dikning, m. m.

Samma som föregående.

Lämnat instruktioner angående landtmannaföreningar, äfvensom rad dngaende
lämpliga grasfroblandmngar samt konstgodsel.

Lämnat råd angående skötsel af påbörjad mossodling, såsom kalkning, JOI‘dkOl¬
ning, koqstgodsel samt rofodling.

Samma som föregående.

{Uppgjort förslag till viixtfoljd, äfvensom till förbättrandet af gödselstäderna
med urinbrunnar, undervisat i rofodling samt skötsel af påbörjad mossodling.
Lämnat råd angående skotsel af påbörjad mossodling, såsom gödsling, kalkning
och jordkörning; därjämte undervisat i svinskötsel.
Uppgjort förslag till griisfroblandningar, lämnat råd angaende igensaning och
skötsel af vallar.

Lämnat råd och upplysningar angående dikning, gödsling, vallars igensåning

samt rofodling. Uppgjort förslag till lämplig växtföljd.

Föredrag. Damamte lämnat råd och upplysningar om dikning, gödsling samt
skötsel i öfrigt af påbörjad mossodling. Undervisat i rofodling.