OCR Output

F ö r r ä t tn i n .e. n s b e s k a f f e n h e t

1

lUppgjort plan för resorna inom Asele socken.

Inspekterat ett roffält.

Lämnat råd angående dikning, gödsling samt skötsel i öfrigt af mossodling.

Undervisat i rofodling.

Lämnat råd angående skötsel af påbörjad mossodling, såsom kalkning, jord—
körning. Undervisat i rofodling.

Lämnat , råd i jordbruksfrågor i allmänhet och specielt om kompostberedning.

Undervisat i rofodling.

Lämnat råd angående rofodling, bättre tillvaratagande af gödseln, kompost—
beredning. — Undersokt en mosse i och for utdikning.

Undervisat i rofodling och kompostberedning.

Lämnat rad angående rofodling samt skötsel af påbörjad mossodling; under—
visat om konstgödsel och dess användning, samt undersökt en myrmark i
och för utdikning. Rekvirerat landtbruksingenjör.

Lämnat råd angående myrodling, rofodling, kompostberedning. Rekvirerat
landtbruksingenjör. ‘

Lämnat råd angående myrodling, rofodling, gödselns tillvaratagande samt konst—
gödseln och dess användning.

/ mm m ameme m on m mna

Undervisat i rofodling samt myrodling. Rekvirerat landtbruksingenjor.

Lämnat råd angående skötsel af påbörjad mossodling, såsom kalkning, jord— |
körning och gödsling, äfvensom rofodling. >

lUndervisat i dikning, gödsling samt vallars igensåning på fast mark, äfvensom
rofodling och kompostberedning. *

Undervisat i rofodling.

Lämnat råd angående konstgödsel, kompostberedning samt vallars igensåning.

Inspekterat ett roffält.

Lämnat råd angéende skotsel af paborjad mossodling, konstgodsel, vallars igen—
saning samt rofodling. *

_lLåimnat råd angående skötsel af påbörjad mossodling, konstgödsel, vallars igen—
saning samt rofodling. v

Föredrag om rofodling vid Aséle jordbruksforenings årssammanträde.

jLämnat råd angående lämplig växtföljd, vallars igens{tning, gödselns tillvara— /
1 tagande, konstgodsel samt rofodling.

Undervisat i rofodling samt skötsel af påbörjad mossodling.