OCR Output

. Svirigheton a pligt pris ans

f Åsele söcken., -ut.gör et_,j; sborh* gder Tor myr— och mtmssodllh am*qa
Fatog. — Men då rätt goda kalkfyndigheter förekomma på f.lér& atäuba .
_inom Vilhelmina och Doi*otea socknar borde äfven denna fråga lyck—
ligen kunna lösas. 3 '

i Tid och ställen, de besoktes na!mn samt beskaffenheten af &e&‘

_ arbete, som under somma.ren utförts, torde bäst framgå af föl_]ande s

— tabell. 4 _