OCR Output

A t m ä r k i n g a t

Råd angående konstgödsel.

Besett en myr, hvars afdikning med begäran om statsanslag tillråddes.

Inspekterat ett roffält.

Uppgjort plan for fullstindig torrliggning af Mlssentrasksmyren ut—
stakat teg— och laggdiken.

Besett dennes jordbruk för utlatande om hemmanets lämplighet till
mönsterjordbruk.

Tagit kännedom om den till införande af mönsterjordbruk antagna
agendomen lämnat föreskrifter angående arbeten under foxsta
året å jord och byggnader.

Samma som föregående.

Lämnat råd—angående dikning, gödsling m. m. å odlingsskifte. —

Hållit sammanträde och bildat Finnträsks landtmannaförening.

Gifvit råd om gödsling och dikning.

Samma som å föregående monsterJOIdbmk

120 d:o d'0. .
D:o d:o d:o.
13:0 d:o d:o.
D:o d:o d:o.

Gifvit råd angående afdikning.
Samma som å föregående mönsterjordbruk.
Lämnat råd angående öfvergödsling af vallar.
J3:0: d: d:o _. dikning, kalkning och gödsling å ängsskiftet.
—d:o d:o — jordens och kteaturens skötsel. Uppgjort för—
slag till sklftesbruk