OCR Output

s a ———63——
M 4

A . 1 m ä r/k n i n g a r

£
Muntliga och skriftliga meddelanden angående behandling af myr.
Råd angående odling af hvitmosse.
Uppgjort plan för täckdikning, m. m.

Besett deras ägor för utlåtande angående hemmanens lämplighet till
mönsterjordbruk.

Lämnat råd angående dikning.

Samtal i jordbruksfrågor hos åldermannen A. Andersson.

Besiktigat ett roffält samt besökt myrodlingar för meddelande af en
del ‘rad. '

| Besett ett roffält.

Föredrag ute i det fria. $

Afvigt utloppet af Jämtebölesjön och Bussjön. Hållit byastimma,
lämnat råd i fråga om sänkning af sjöarna och uppsatt ansök—
ningshandlingar, m. m.

Besett dem tillhöriga myrar och tillrådt ansökan om landtbruks—
ingenjör.

Inspekterat ett rofland. Lämnat råd angående dikning, användning
af konstgödsel, m. m. l
Föredrag hos åldermannen. 2

Inspekterat deras rofodlingar.

Lämnat råd angående behandling af tidvis öfversvämning af äng.
Lämnat meddelande angående hönsskötsel.

Foredrag å kommunalhuset.

Inspekterat deras roffält.
1

d:0. :,
D:o d:0;