OCR Output

| eee Cee oema eeea

A. p. m ä. r k n i n g a r

Föredrag å skolhuset.

Inspekterat ett roffält. Gifvit utlåtande öfver myrars odlingsvärde
och undervisat om myrodling. Utstakat tickdiken, gifvit un—
derrättelse angående dikning, användning af gräsfrö, m. m.

Lämnat råd angående gödsling till korn och anordning af öfversilning.

Företagit ytafvägning och utstakat täckdiken å en åker.

Afvägt för anordnande af ängsvattning å Björnmyran.
Lämnat utlåtande öfver en myrs odlingsvärde.

Gifvit . allehanda råd och upplysningar, särskildt angående dikning.
Uppgjort plan för afdikning och odling af O. Alidmyran.
Landtbruksféredrag.

Besiktigat ett rofland.

Utlåtande angående myrars odlingsvärde.

Inspekterat ett roffält. Råd angående myrjordens skötsel.
Lämnat råd angående nyodling.

Gifvit råd angående myrodling, gödsling (öfver—) och användning af
grasfro å myrjord och fastjord.

Tagit kännedom om det föreslagna mönsterjordbruket. Afviigt och
utstakat diken samt uppgjort förslag till omloppsbruk.

Foredrag & folkskolan.

Råd angående myr och uppdämningsäng, m. m.

Uppgjort plan för afdikning af myr. Lämnat råd angående kalk—
ning, gödsling, insåning, m. m. i

Inspekterat deras roffält.

Inspekterat ett roffält. Uppgjort planer för odling o. dränering samt för—
. slag till afdikning af myr. Utlåtande om samma myrs odlingsvärde. | —

Besiktigat ett roffält. ;