OCR Output

A p m ä t k ni n g a r

Afvägt afloppsdike. Uppgjort plan for drinering af ett odlingsskifté,
Upprittat forslag till, vixelbruk å samtliga inägor samt plan för
inredning af ladugården.

Inspekterat tvenne roffält. nämnda hemmansägares odlin— |
gar och odlingslägenheter. Gifvit råd angående dikning, kalk—
ning, användning af konstgodsel och griasfro. J

Uppgjort plan för täckdikning å lerjord. Rad angående anlaggmng
af mångårig vall å myr]ord

Besett inägorna. — Undervisat angående jordförbättringsmedel och
uppgjort planer for afdikning.

| Föredrag å skolhuset. i

Inspekterat rofodlingen. — Besett ägorna och gifvit råd angående växel—
bruks införande, m. m.

Besett ägorna. —Uppgjort plan till täckdikning på skilda ställen och
lämnat råd angående gödsling.

Besiktigat ett roffält. Lämnat råd angående skötseln af små jord—
bruk.

Besett deras ägor och lämnat råd angående dikning, m. m.

Undervisat om skötsel af rofvorna, uppgjort plan för täckdikning å
lerjord och ritning till ladugårdens inredning. —

Foredrag & skolhuset.

Besett deras ägor. Undervisat om skötseln af rofvorna, om dik—
ning och gödsling å lerjord och myrjord.

Undervisat om rofvornas skötsel och godsling af myr, m. m.

Besett deras ägor. Gifvit allehanda råd i jordbruksfrågor, särskildt |'
angående myrjordens behandling.

Foredrag angående den naturliga gödselns behandling, gras- och

rofodling, afdikning, m. m.

Inspekterat deras roffält.