OCR Output

';_57__-__

w—
Semm mm smm me

A: n m ä r k n i n g a r —

Gifvit råd angående odling och behandling af myrar, användning
af konstgödsel, anläggning af fleråriga vallar.
Sammanträde, hvarvid Botsmarks landtmannaförening bildades.

Besett deras ägor, lämnat diverse råd och upplysningar.
Föredrag å skolhuset.

Besett deras ägor och gifvit råd, isynnerhet angående konstgödsel.

Lämnat råd angående gödsling, insåning af gräsfrö m. m. samt
svinuppfödning.

Landtbruksföredrag i den s. k. Gamlegarden.

Foredrag & kommunalhuset.

' Lämnet föreskrifter angående konstgödsel och grisfro samt dikning |
å myrjord.

Föredrag 4& gästgifvaregården. $

Afvägt för anläggning af ängsvattning.

Inspekterat deras rofodlingar.

Foredrag & kommunalhuset.

Råd angående skötsel af nyodling, förbättring af holmslatter.

Lektion angående de vanligaste ogräsen.

Foredrag & folkskolan. Besett deras myrutdikningar och odlingar.

Rad angående anläggande af gödselstad, anvisningar om rofvornas
skötsel.

Utlåtande rörande myrmarks lämplighet till odling. Limnat upp—
lysning konstgödsel, anläggning af täckdiken, m. m.,
lämnat beskrifning for anliggning af godselstad och omindringar
i ladugård samt uppgjort plan för täckdikning af en åker.

Underrättat om högmosses behandling för odling.

Bestämt riktning på afloppsdike.

Inspekterat ett roffält. _Besett myrodling och uppgjort plan till växt— |
följd å fastmarken.

Besiktigat ett roffält och undervisat om rofvornas skötsel. Besett
myrodlingarna och lämnat föreskrifter om deras bringande i
kultur.