OCR Output

5 2P 0 oa fe de
Landtmannaföreningarna.

Skriftliga förfrågningar angående sättet att bilda landtmannaföre—
ningar hafva ingått från Asele och Abyn (Byske socken). Med led—
ning af gifna förhållningsregler hafva sedermera Asele och Abyns
landtmannaföreningar bildats.

Betydelsen af dylika föreningar har äfven framhållits vid före—
dragen under sommarens resor, och vid besöket i Botsmark (Säfvar)
bildades den 20 juni Botsmarks landtmannaförening.

Då bönderna i Finnträsk och kringliggande byar (Byske socken)
önskat biträde för bildande af landtmannaförening, besöktes förstnämn—
da by den 16 sept. Därvid bildades Finnträsks landtmannaförening.

Dessa fyra föreningar hafva ock under året registrerats och er—
hållit sina anslag af hushållningssällskapet.

Den 7—20 dec. företogs en resa via Hällnäs genom Lycksele, J
Fredrika och Bjurholms socknar hufvudsakligen med ändamål att bi— '
träda. vid och verka för landtmannaföreningars bildande. _ Därunder
höllos 10 föredrag och bildades följande föreningar:

Hällnäs landtmannaförening för norra delen af Degerfors socken;

Rusele d:o >. västra > — Lycksele $& ;
Fredrika d:o » Fredrika socken;
Bjurholms d:o — . » . s

Därjämte vidtogos forberedande åtgärder för bildande af en landt—
mannaförening for östra delen af Lycksele socken, med medelpunkt vid
Ly ckseleplatsen*)

Rofodlingstäflingen.

Till denna täfling, som i år omfattade länets södra del, hade 46
— Tlandtbrukare anmält sig, hvaraf 37 sedermera inlämnade fullständiga |
uppgifter och sålunda kunde täfla om pris.

Såsom af den särskilda redogörelsen för täflingen framgår, hafva
i år ännu bättre resultat uppnåtts än vid föregående års täflingar, och
torde denna omständighet böra tillskrifvas ej blott den gynnsamma
väderleken, utan äfven landtmännens ökade erfarenhet om huru rof—
odlingen rationellt bör bedrifvas.

j Fem forsta och fem andra pris ha utdelats, och hade de 10 pris—

tagarne skördat i medeltal 85 tunnor rofvor hvardera eller pr tunn—
— — land räknadt 443 tunnor — ett särdeles vackert resultat, som visar,
att de bäste” rofodlarne i Visterbotten hunnit lika långt som andra
norrländingar vid täflingar i det facket.

Glädjande att omnämna, tyckes äfven intresset för odlingen af
rofvor sprida sig i allt vidare kretsar. Do landtmän, som redan för—
sökt sig härpå, uttrycka i allmänhet sin belåtenhet öfver erhållna skör—
dar och ämna till ett kommande år upptaga odlingen i större skala.

*) Sammanlagdt finnas vid årsskiftet 23 föreningar införda i Länsstyrel—
© sens register, och ansökan om registrering har inlämnats af yttérligare 4 föreningar.

%