OCR Output

es B{ :

Förrättningarna på bar mark togo sin början den 7 juni och fort—
_ gingo med vissa afbrott till den 21 oktober.

Under tiden den 7 juni—den 19 aug. genomreste jag Umeå,
_ Säfvar, Bygdeå, Degerfors, Ortrisk, Fredrika, Bjurholms, Nordmalings
och Vännäs socknar, biträdde landtmännen med rad och upplysningar
angående dikning och odling, användande af gödsel— och jordförbätt—
ringsmedel, undervisade angående rofvornas skötsel, gaft utlåtande om
— myrmarkers lämplighet för odling m. m., såsom af bifogade specifice—
rade redogörelse närmare framgår, samt inspekterade de roffält, som —

anmälts till deltagande i rofodlingstäflingen. Sålunda har jag under . —

— denna tid besökt 179 jordbrukare i deras hem eller besett deras ägor
— efter anmodan af dem själfva. '
När tillfälle erbjudit sig, hafva därjämte landtmännen, särskildt

— i de större byarna, sammankallats, hvarvid jag gratis utdelat en del :

småskrifter i landtbruk och hållit föredrag, ofta i lektions— eller sam—
talsform, framliggande grunderna för bedrifvande af ett lönande jord—
—bruk, hvarvid de lokala förhållandena så mycket som möjligt beaktats.
Härvid hafva landtmännen haft fritt tillfälle att yttra sina meningar
— eller framställa förfrågningar, hvilket stundom gjort dessa möten myc—
— ket lifliga. Under förenämnda tid höllos 20 sådana föredrag, besökta
af i medeltal 17 personer hvartdera.

Den 23—29 augusti besöktes Missentrisks myr inom Jörns soc—
ken, tillhörig jägmästaren F. 0. Bremberg. Här upprättades plan för
myrens fullständiga torrläggning med tegdiken, och utstakades dessa
diken. i

Därefter företogs en resa till Drängsmark i Byske för att bese
det till mönsterjordbruk föreslagna hemmanet därstädes. i

Monsterjordbruken. —

Från den 8 till den 27 sept. samt 13 till 21 oktober
samtliga foreslagna mönsterjordbruk, hvarunder kännedom tagits om
de lokala förhållandena, såsom, åkerjordens beskaffenhet och belägen—
het, m: m. —Med anledning häraf har för hvarje hemman passande om—
— Toppsbruk uppgjorts och jorden indelats i skiften, hvarå arbetet första
året skall påbörjas, har å marken utstakats, föreskrifter hafva lämnats
— angående detta skiftes behandling under innevarande arbetsår samt
angående de förändringar, som böra vidtagas med ekonomihusen, m.
m. — Mellan hemmansinnehafvarne å ena sidan och hushållningssäll—
skapet & den andra hafva under höstens lopp kontrakt blifvit afsluta—
de, gällande för en tid af 8 år från den I okt. 1904. — För mönster—
jordbrukens räkning hafva sedermera lämpliga räkenskapsböcker inköpts
— och till dem utlämnats, så att anteckningar kunnat påbörjas vid det

nya årets ingång. ; ; +