OCR Output

.»,/—-—4-8=,— «xt
varit sadana, hvartill allmänheten själf äger ramaterial, sasom kläd—
nings— och kostymtyger, gardiner, ©duktyger, mattor och hårtäcken,
samt filtar af ull, lin och nöthår.

Hennes. berittelse (Bil. L] lämnar närmare besked om de olika

förrättningarna.

C). Möten och utstillningar.

Några andra möten hafva icke under hållits inom länet än förut
omnämnda nötboskaps— och hästpremieringsmöten samt premieringsmö—
ten för saltad strömming. & —

— Utom länet hafva flertalet: af länets mejerier deltagit uti den
fjärde allmänna svenska ostutställningen i Stockholm, hvartill sällska—
pet lämnat bidrag med 100 kronor till ett *Västerbottens lins Kungl.
Hushållningssällskaps hederspris för Visterbottensost" samt 200 kronor
till penningpris. : Från denna utställning hemfördes till länets mejerier

6 hederspris; 2 första, 4 andra och 5 tredje pris, eller tillhopa 17 pris |

på 20 täflande mejerier.

D). Sällskåpets organisation och allmänna verksamhet.

Sällskapets organisation har icke under året undergått någon
förändring. $ >

En stor brist har under året blifvit afhjälpt därigenom, att för—
valtningsutskottet, som allt hitintills saknat egen lokal för samman—
triden, expedition och arkiv, genom sällskapets beslut vid 1904 års
vintersammankomst, nu erhållit ändamålsenliga sådana lokaler i slöjd—
skolehusets öfre våning, där utskottet numera håller sina sammanträden

— 9 oånger i hvarje månad. T:samma våning har dessutom, utan intran
—~gang 1 & > &

för slöjdundervisningsverksamheten, som i sin helhet är förlagd till
nedre våningen, beredts en bostadsligenhet, som af sekreteraren for—

hyres, hvarigenom möjlighet beredts honom att lättare sköta de årligen
ökade expeditionsgöromålen.

Sällskapets ordinarie vintersammankomst har hållits i Umeå den
10 februari och dess sommarsammankomst i Vilhelmina den 27 juni
samt en extra sammankomst i Umeå den 12 december.

Förvaltningsutskottet har under året haft 21 sammanträden.

Vid årets början räknadeé sällskapet 2 hedersledamöter och 1,245

_ ledamöter, hvartill kommer vid sommarsammankomsten invalde 51 st.,

men hvarifran afgatt genom dödsfall eller af annan orsak den ene he—
dersledamoten samt 78 arbetande ledamöter.

Sällskapet drabbades midsommardagen 1904 af en stor forlust, i
det att dess ordförande och hedersledamot, landshöfdingen, generallöjt—

nanten m. m. Jesper Ingevald Crusebjörn då genom en, mänskligt att

döma, allt för tidig död bortrycktes från ordförandeplatsen inom säll—

— d & f.