OCR Output

kontroll kan få sälja sin strömming, är det ej underligt, att han un—
dandrager sig den lilla kostnad (och det besvär, som därmed äro
förenade.

Premiering af saltad stromming har under året varit kungjord s

att hållas i Nordmaling, Umeå, Ratan och Kallviken.

I Nordmaling hade 18 utställare tillstädeskommit med 78 kärl

i Umeå 11 $3 > 4

i Kallviken 20 96 _ ,, men
— i Ratan fanns ingen stromming utstdlld hvilket Q] heller under 1903

var. fallet.>

Den utställda strömmingen var väl beredd, och de kärl, hvari den —— f
forvarades, voro tillverkade på ett mycket bättre sätt än förr varit —

brukligt. +

Strommingsfangsten har under året i allmänhet Vant mycket _

ringa och särskildt vid Bygdeå sockens fiskehamnar nästan misslyckad.

Bättre strommingssaltningskirl hafva äfven under 1904 genom
forvaltningsutskottets försorg tllllhandahalhts de fiskare, som önska
köpa sådana.

Premier för dödande af säl hafva under år 1904 utbetalts för —

1;147 st. med 3,441 kr.

i) Atgirder for husslöjden.

J

Vid centralslöjdskolan i Umeå hafva under året 14 elever åtnju—
. tit undervisning. Vid hostterminens borjan afgick en elev till följd af
sjukdom och i hans ställe intogs då en ny. Vid hostterminens slut
afgingo 8, i hvilkas ställe lika många nya intagits ibland 17 sökande.
$ Slöjdundervisningen i öfrigt inom länet har enligt de uppgifter,
som hittills inkommit, meddelats vid 58 gosslöjdskolor och 277 flick—
slöjdskolor, och hafva af till sällskapets disposition ställda medel bidrag
till dessa utbetalts med 80 kronor för hvarje gosskola och 30 kronor
för flickskola.
Inspektion vid en del af länets slöjdskolor har under året verk—
ställts af statens slöjdinspektör A. W. Nordin.
i Vid Yttertafle landtbruksskola har slöjdundervisningen äfven
meddelats ‘efter den Nordinska modellserien, hvarjämte äfven annan
husslöjd där öfvats.
Kringresande underviserskan i kvinnlig hemslöjd. Hennes verk—

: samhet såsom underviserska i hemmen och inspektris för de kvinnliga
slöjdskolorna har under året utöfvats inom Skellefteå, Byske, Bygdeå
och Burträsk socknar. /
i Den kvinnliga slöjdundervisningen i skolorna synes enligt hennes
— åsikt i allmänhet ha bedrifvits tillfredsstillande och i flera fall synner— .
ligen väl. Allmogekvinnornas intresse for hemslojden lär vara stort '

| «och— de vafnader hvarom undervisning meddelats, hafva företrädesvis

2