OCR Output

x * 258 * > — % Nax — C /
n y‘ 4 s * tot 3 e f S %& e
s j S f w + je k S så t f 3 *
N å ——— i + P

ven —sisom under Aret betickta af sa kvalificerad hingst; samt att vi—
dare rörande den ordning i hvilken penningepris skola utgå, och som
omnämnas i $ 17 af nu gällande reglemente för den med statsmedel
_ understödda hästpremieringen, dessa äldre ston måtte få hänföras till
samma afdelning som 7—, 8—, 9— och 10—åriga fölston, och sålunda före
— de med C i denna afdelningen utmärkta ston komma i åtanke med
premieringspris. 2

Då det vidare framhålles såsom önskvärdt att uppvisningsställe—
_ nas antal ökades och att uppvisningen årligen återkomme på samma
ställe, har sällskapet vid förut omnämnda sammanträde besluta att höja
deras antal till 8 och uppdragit åt förvaltningsutskottet att bestämma
hvar. de skola förläggas. $

De i fjolårets berättelse omnämnda, å Vångens hingstuppfödnings—
anstalt inackorderade fölen finnas diar fortfarande, och lektor Hallander
har åtagit sig att inköpa de två, som för 1904 skulle för länets räkning
där insättas, men ännu har ej underrättelse ingått, om han lyckats
påträffa några lämpliga sådana.
% Länets trafklubb har under året åtnjutit ett anslag från hushåll—
— ningssällskapet af 300 kronor; och omfattas de af den anordnade traf—
täflingarne med lifligt intresse af länets befolkning.

c) Ätgärder för nötboskapsskötseln och mejerihandteringen.

Nötboskapspremieringen har under år 1904 hållits inom länets .
södra underdistrikt. S

Premieringsnämndens närlagda berättelse (Bil. G) lämnar närmare
redogörelse för antalet till täflan anmälda och prisbelönade djur.

Sedan ordföranden i premieringsnämnden, direktören m. m. L.
Kjellén, varit förhindrad att leda nämndens förhandlingar å mera än
4 ställen, har länsmejeristen Edvin Westerlund såsom hans suppleant
varit ordförande under den öfriga premieringen och skiftesgodemannen.
— Aug. Lundberg har tjänstgjort såsom hushållningssällskapets ledamot i
st. för. herr Westerlund: —

Inom länet funnos vid 1904 års slut 48 st. stamtjurar af fjellras.
sällskapets försorg hafva under året inköpts 11 st. afvelstjurar.

Under året äro inlösta 786 språngintyg å 2 kronor, 670 parnings—
intyg å 1 kr. samt 15 betäckningsintyg å 2 kr. I underhållsbidrag
för 48 stamtjurar hafva utbetalts 2,880 kr., i premier äro utbetalda
453 kronor och i omkostnader för nämndens resor 2,142: 42 kronor.
Sammanlagda kostnaden för årets premieringar uppgår till 8,768: 89 kr.
— — Mejerihandteringen har under året bedrifvits vid 28 mejerier, diaraf
— —2 nyanlagda, nämligen: Nolbyn i Löfånger och Lill—Kagetrisk i By—
— ske socken. å .

Mejeriundervisningen vid de med statsmedel understodda mejeri—
_ stationerna i Mangbyn, Bäck och Gammelbyn hafva fortgått i regle—
__ mentseénlig ordning. Sammanlagdt 8 elever hafva under året åtnjutit _
— — undervisning vid dessa stationer. ;