OCR Output

x 2 ; £ N . i C sw
å å $ sea f S s
+ —2

Vid vintersammankomsten den 10 februari 1904 beslöt sällskapet,
med kännedom om att Norrbottens läns hushållningssällskap nyligen
fattat ett liknande beslut, att hos Kungl. Maj:t göra undexdamg fram—
ställning om att hästpremieringarna från och med samma år måtte ord—
nas i enlighet med ofvannämnda nådiga kungörelse.

Med anledning häraf har Kungl. Maj:t i nåder medg1fv1t att Norr—
och Västerbottens län numera få utgöra rikets 6:te hästpremieringsdi—

—2 strikt, till hvars ordförande Kungl. Maj:t förordnat föreståndaren för

V_eterinärsi;lstitutet i Skara, lektorn och riddaren V. Hallander.

Bland de fordelar, som härigenom vinnas, äro att nämndens rese—
kostnader till större delen komma att bestrldas af statsmedel. Besikt—
ningsmöten hafva under året hållits i Nyåker, Umeå stad, Degerfors
och Jörn. — Med anledning af de erfarenheter, den nye ordföranden
därunder gjort, har han trott sig finna, att intresset för hästafveln
bland den jordbrukande befolkningen inom länet är lifligt och i sti—

gande, att länet i stort sedt har goda betingelser för en lönande häst— _ _
afvel, samtidigt som det med sina långa afstånd har stort behof af ~——

harda rorliga men kraftiga hästar.

Till skada for häststammen har han funnit, att densamma på se—
nare år likasom i grannlänen påverkats af s. k. blandningsaftvel utan
— _mål och med afvelsdjur, framför allt hingstar, af låg klass, såsom sak—
_ nande likartad härkomst och genomgående behäftade med arffel, hvar——
for kraftiga Atgirder tarfvas for att återföra hästafveln i rätt spår.

i Samtidigt har det visat sig, att det i hufvudsak är de yngre års—
. klasserna af ston, som äro paverkade af kallblodet samt blandningsaf—
veln, under det att jämte ett fåtal yngre, rena 'nordsvenska och norska
ston det finnes kvar ej alltför få äldre ston af ren nordsvensk eller
norsk härstamning samt af delvis förträfflig kvalitet.

Då årets landsting på fowaltmng%u‘oskottets hemställan anvisat
©3,000 kronor årligen under 3 år till inköp af beskällare af norsk eller
nord%vensk typ, och några sådana hingstar redan finnas samt några
af enskilda personer äfven inder— året blifvit inköpta, synes möjlighet
ännu finnas, att rädda den för länet typiska nordsvenska hästen fran
undergång, om hvarje— innehafvare af äldre ston af godkänd typ ville
låta dessa komma afveln till godo, då det är uppenbart, att länet i
dessa äldre, rena ston har ett gmndmatenal långt mera ägnadt att
bygga på än korsningsprodukterna.

D& flertalet af dessa emellertid öfverskridit den åldersgräns, hvar—
—under de äro berättigade att deltaga i premietäflan, har hushållnings—
sällskapet — vid extra sammankomst den 12 Dec. 1904, på lektor Hal—.
landers forslag, beslutat, att hos Kungl. Maj:t i undeldamghet anhålla, —
att, i Västerbottens läns underdistrikt måtte intill år 1910 få i A och
B klass med respektive 50 och 25 kronors penningepris premieras rena
nordsvenska och norska framstående afvelsston äfven efter fyllda 11
år, förutsatt att de af premieringsnämnden anses fullt afvelsdugliga
och hafva föl vid sidan efter eller äro synbart dräktiga efter betäck—
ning med likartad premierad hingst, dock att för tids vinnande under

1905 års prennermgal dylika aldre “rena“ ston måtte få premlexas äf—

5 + 2 y a * /
s s i

* 3 S % e Å *