OCR Output

Landtmannaforenmgs;melsen har under år 1904 tagit ovod fart.

_—_ _ Vid årsskiftet funnos 23 sådana föreningar i länssty relsens . register /
— — införda, och ytterligare fyra anmälningar om Ieglstrermg voro då till

—linsstyrelsen inlämnade.
2# Egnahemslånerörelsen. Vid extra sammantride den 12 december
_1904 har beslutat att förmedla egnahemslån i
öfverensstämmelse med Kungl. Maj:ts nådiga kungörelse af den 14 juni
~1904 angående allmänna villkor ‘och bestimmelser för den af Kungl.
Maj:t och Riksdagen beslutade egnahemslånerörelsen.
' Reglemente för denna lånerörelse blef vid samma tillfälle af säll—

— skapet antaget, och åt forvaltningsutskottet uppdrogs att. hos Kungl.

© Maj:t göra underdånig hemställan om att 200,000 kronor af statsmedel
ställas till utskottets forfogande för lånerörelsens bedrifvande, samt att
ombesörja alla för låneförmedlingen erforderliga göromål.
$ Kemiska stationen. (Enligt: forestandarens afgifna årsredogörelse
(Bil. F) hafva 142 prof där blifvit undersokta, daraf 83 arsenikprof.
— — Jordbruksstatistiska uppgifter hafva under året insamlats och sam—
mandrag däraf utarbetats af sekreteraren, som äfven under sommar—
— månaderna insamlat och till Kungl. Landtbruksstyrelsén afgifvit mfor¬
— drade Arsvixt— och skörderapporter.
— — Norrlands jordbrukstidning har på sällskapets bekostnad tilldelats
hvar och en af sällskapets ledamöter.

Skrifter i öfrigt för landthushållningens befrämjande. 400 ex. at

Svenska Hushållningssällskapens kvartalsöfversikt hafva under året in—
köpts och genom expeditionens försorg distribuerats enligt förvaltnings—
— utskottets beslut; likaså 25 ex. af Landtbruksstyrelsens kalender och
ifran Svenska Mosskulturföreningen erhållna exemplar af dess tidskrift.
© — Sällskapets handhngar hafva i tvinne hiften utgått till hvarje ledamot

sällskapet. Atskllhoa skrifter i landtbrukets skilda delar hafva ge—
_ nom linsagronomen och linsmejeristen‘ under deras resor inom länet
blifvit utdelade. PA forvaltningsutskottets uppdrag har den sistnimnde
under året utarbetat en broschyr *Huru bör hushållsmjölkhushålln in—

en ordnas för att blifva vinstgifvande?', som i ett stort antal exemplar 5

blifvit tryckt, för att utdelas till länets jordbrukare.

b) Åtgärder för hästafveln.

De med statsmedel understodda hiistpremieringarne hafva under
— år 1904 for första gången varit ordnade i full öfvererisstämmelse med
' bestämmelserna i Kungl. Maj:ts nådiga kungörelse den 23 november
1900 angående fornyadt reglemente för de med statsmedel understödda
hästpr emlerlngarna
Intill 1903 års utgång har Västerbottens läns undeld1stukt hksom
Norrbottens läns underdistrikt, utgjort hvar sitt särskilda premierings—
— distrikt, hvars plemieringsnamnder i sin helhet utsetts af hvardera lä—
nets hushållningssällskap, och hvars resor därför också helt och hallet

2 bekostats af sallskapets medel i

er

!il