OCR Output

Tiden —från den 1 november till den 15 maj, med undantag af
en manads julferier, har uteslutande ägnats åt undervisningen i de teo—
retiska ämnena samt öfning i slöjd, smide, hofbeslag, fältmätning och
afvägning, hvarjämte lärlingarne under denna tid beredts tillfälle del—
taga uti husdjurens utfodring och öfriga skötsel. Tiden från den 1
till den 20 oktober användes till repetition af samtliga teoretiska äm—

nen samt till öfning i enklare uppsatsskrifning. Lektions— och öfnings—
tiden har dagligen varit 8 timmar. Hela sommaren eller tiden fran
den 15 maj till den 1 oktober hafva lärlingarna uteslutandeé öfvats i
praktiska landtmannaarbeten under ledning af gårdens rättare. Den
dagliga arbetstiden har varit 11—12 timmar.

' Den 22 oktober hölls afgångsexamen, hvarvid samtliga lärlingar
blefvo godkända. Af dessa erhöllo 3 platser som drängar, 1 tog värf—
_ning och de öfriga 8 återvände till sina hem. 7

Till innevarande läsår antogos bland 28 sökande 12, alla från
Västerbottens län. —

Skörden å skolägendomen utföll i sin helhet under medelmåttan.
Ingen fullmogen spannmål erhölls. Kreatursbesättningen har under
året utgjorts af cirka 28 nötkreatur, 7 hästar, 7 får samt i medeltal
10 svin. & , $
. _ Då landtbruksskolan hösten 1905 jämlikt sällskapets beslut skall
förflyttas från Yttertafle till Brattby, där hemmanet ”/4s mantal N:o 1
— blifvit för ändamålet inköpt, hafva förberedande åtgärder därför vid—
_ tagits, i det att entreprenadkontrakt uppriittats med byggmästarne P.
Andersson i Brännland och C. Sundberg i Umeå om uppförande af
_ny forestandarebostad och ny ladugiard samt omindring eller flyttning
af öfriga å ägendomen befintliga byggnader, allt efter därför upprät—
tade ritningar och beskrifningar. :

Då nuvarande föreståndaren för Yttertafle landtbruksskola forkla—
sig icke vara villig att öfvertaga arrendet å den nya ägendomen
_ eller föreståndareskapet för skolan, har förvaltningsutskottet till arren—

dator och föreståndare för den nya skolan antagit nuvarande länsme—
jeristen. Edvin Westerlund, med hvilken kontrakt därom blifvit upp—
rättadt för en tid af 20 år, räknadt från 1 maj 1905. /

Lokala fältförsök, som under några föregående år pågått, hafvå
— under året varit inställda till följd af länsagronomsskiftet just vid den
tid, då deras anordnande bort äga rum; men komma de till våren att
under den nya länsagronomens ledning återupptagas, möjligen å delvis
andra ställen än de hittillsvarande.

Potatisodlingsförsök enligt af Kungl. Landtbruksakademien upp—
gjord plan hafva äfven under år 1904 varit anordnade hos direktor
L. Kjellén å hans arrendegård Chefsbostället Böle. Försöken hafva
utförts med följande sorter i nedan angifna kvantiteter och med här
angifvet skörderesultat:

_ Early Puritan — utsäde 55 kg. — skörd 304 kg.
Up to date ä 54 . ; å — 989 ,
Leksands % 55 . 4 : =s808 :;
Kaiserkrona 55 60 —,, r — 818y