OCR Output

s Re F, < .‘. Pm x3

%

som de därmed sammanhängande Malsjön och Wolgsjön, kunna komma

jordbruket till godo.

Såväl inom Vilhemlina som inom de öfriga lappmarkssocknarna / —
kan dock jordbruket ej nå den utveckling som vore möjlig så länge!
ej tidsenliga kommunikationer äro inrättade.. Visserligen äro nu lands— _ .
vägarna ritt talrika, och vägnätet ökas årligen med ett afsevärdt antal| —
_ mil, men landsvägarnas betydelse är ringa i jämförelse med järnvägar— ;

nas i dessa med stora afstånd försedda trakter.

Det vore därför högeligen önskvärdt, om den projekterade in—
landsbanan komme till stånd ju förr dess hellre. D& forst kunde

Lapplands rika utvecklingsmöjligheter komma till sin fulla rätt.
För att komma till de olika förrättningsställena har ingenjor Wik—

ström under året rest omkring 160 mil efter häst samt vandrat efter.

öde skogsstigar eller färdats i båt öfver 100 mil.

Länsagronomsbefattningen inom länet har under året intill 1 maj

uppehållits af länsagronomen A. Bosin, hvilken efter mer än 11—årigt
förtjänstfullt arbete å denna plats då på egen begäran afgick, för att
såsom jordbruksförvaltare inträda i Mo och Domsjö aktiebolags tjänst.
Efter honom antogs läraren vid Tornedalens landtmannaskola agrono—
men Martin Bergström till länsagronom; och har han, som tillträdde

tjänsten den 1 juni, under sommaren och hösten besökt ett flertal

byar inom Umeå, Säfvar, Bygdeå, Degerfors, Örträsk, Fredrika, Bjur—

holm, Nordmaling och Vännäs socknar, därunder han besökt 179 jord—

brukare i deras hem eller å deras ägor efter anmodan af dem själfva.
PA 20 olika ställen hafva föredrag hållits rörande grunderna för be—
drifvande af ett lönande jordbruk, afpassadt efter olika lokala förhål—
landen.

Angående länsagronomens förrättningar under året hänvisas i of—
rigt till den af honom afgifna berättelsen (Bil. B). '

Extra länsagronomen Konrad Bergström har under sommaren va—
rit beordrad till tjänstgöring såsom kringresande jordbruksundervisare

inom Åsele, Vilhelmina och Dorotea socknar, hvarunder han hållit

14 föredrag och besökt 279 personer.
f Närmare redogörelse för hans förrättningar återfinnes uti hans
däröfver afgifna tjänsteberättelse (Bil. C). %
Dikningsförmannen N. Persson har under året varit beordrad till
tjänstgöring inom Umcå, Nordmaling, Vännäs, Säfvar, Löfånger, Bur—
träsk, Skellefteå, Byske, Jörn, Norsjö, Malå, Lycksele och Degerfors
socknar, och redogores för därunder utförda förrättningar uti hans
afgifna berättelse (Bil. D).
Landtbruksundervisningen inom länet har fortfarande bedrifvits

vid Yttertafte landtbruksskola, där densamma bestridts af forestandaren, .

2 ordinarie och en extra lärare.

+

Lärlingarnes antal har under året varit 12, och dessa ha åtn_]utity_, >isa

fritt vivre och fri undervisning samt en kontant lön af 100 kronor, — _

— hvaremot de varit skyldiga att själfva hålla sig läroböcker och annan
— nödig undervisningsmåteriel.

f