OCR Output

ie > ie _

ström att i egenskap af extra landtbruksingenjörer tjänstgöra, hufvud—
sakligen inom lappmarkssocknarna. Sasom assistent hos den ordinarie
distriktsinnehafvaren har Kungl. Landtbruksstyrelsen förordnat landt—
bruksstipendiaten C. Holm. — .

Det beviljade statsbidraget för torrläggning af frostförande mar—
ker inom länet torde uppgå till omkring 200,000 kronor.

Landtbruksingenjoren H. Wikström har rörande sin verksamhet

' meddelat utdrag ur sin till Kungl. Landtbruksstyrelsen afgifna tjänste—

berättelse, hvaraf inhämtas, att de af honom under året handlagda för—
rättningarna i allmänhet varit belägna inom lappmarken, och hafva de

_= delvis varit af rätt stor omfattning. Så t. ex. ha har inom Granträsk
_= by i Lycksele socken utstakats 6,; mil diken, hvarigenom en areal af

—800 hektar beräknats torrläggas. Af öfriga mera omfattande

Fdeea

undersokningar, som under året blifvit verkställda, må nämnas: Vin—
jaurträsk inom Lycksele socken med en areal af 200 hektar, Bastuträsk
inom Stensele socken likaledes med en areal af 200 hektar samt Stor—
sele, Råsele och Skog inom Vilhelmina socken, upptagande arealer af
respektive 30, 200 och 100 hektar. i
Den anmärkningsvärdaste af årets förrättningar har dock varit
sänkningen af Kultsjön inom Fattmomakke kapellag uti Vilhelmina
socken, hvarigenom en areal af 300 hektar sjobotten anses kunna blifva

_gräsbärande.

Nämnda sjö, som upptager en arceal af 75 kv.—kilometer, utgör den
öfversta af den mäktiga Angermanälfvens källsjöar, och flodområdet

_ består till hufvudsaklig del af snötjäll. Till följd häraf måste synner—

ligen noggranna hydrografiska beräkningar under några år verkställts,
innan ett definitivt sänkningsföretag kan upprättas. emellertid af—

loppet till hela sin längd måste sprängas i fast berg, och företaget så—

lunda blir synnerligen dyrbart, kan det vara fråga om ©den påräknade

_ värdeförhöjningen genom sänkningen blir så tillfredsställande, att före—

taget är värdt att bringas till utförande.
Enligt herr Wikströms jåsikt har året varit synnerligen gynnsamt

— för lappmarkens jordbrukande befolkning. I all synnerhet har foder—
| skörden blifvit betydligt öfver medelmattan. Intresset för jordbruks—

l
— — egentliga förrättningen en mängd förfrågningar gjorts angående en ra—

näringen har ock under den gångna sommaren varit mycket lifligt.
de flesta förrättningsställena hafva af delägarne vid sidan af den

_ tionell skötsel af jordbruket, hvarvid han städse sökt att lämna lämp—

liga och efter ortens sed och förhållanden väl afpassade anvisningar.
”Af de inom Västerbottens län förekommande lappmarkssocknarna
har i synnerhet Vilhelmina—socken stora förutsättningar för ett fram—.
gangsrikt jordbruk. Forutom det att fastmarken i allmänhet är af
ganska god beskaffenhet, äro de flesta af de till ocerhörda arealer före—
kommande myrarna väl förmultnade och lämpliga till odling. I närhe—
ten af den stora sjön Malgomaj, hvilken är belägen i hjärtat af sock—
nen, förekomma ock rikliga och lätt tillgängliga kalkfyndigheter, hvilka
numera, sedan farled inrättats, och ångbåtar insatts såväl i denna sjö