OCR Output

We en t s 33 $ C 3 äsd Sr L k#
at : *A To h
P >e 31 — —
~ 2 »

Rörandé årets skörd för hela länet har Konungens Befallnill\gs- '
hafvande i sin berättelse lämnat följande omdöme: $

”att höstsäden, som nästan uteslutande består af råg, på de flesta
ställen gifvit en medelmåttig skörd; i

att kornet, ortens hufvudside, i allmänhet gifvit en någorlunda
god, ehuru for. behofvet otillräcklig skörd, som dock flerstädes afbär—
gats omogen och delvis frostskadad;

att potatisskörden blifvit på de flesta ställen fullt medelmåttig
och af god beskaffenhet; och §
k att höstskörden, som dock på åtskilliga ställen skadats af s. k.
— gräsmask, gifvit en nära medelmåttig skörd af god beskaffenhet;
: samt aft jamvil halmafkastningen blifvit fullt medelmåttig och

till beskaffenheten god.

Med stod af hvad blifvit anfordt, finner sig Konungens

Befallningshafvande böra uttala det allmänna omdömet om skörden

inom länet, att densamma varit medelmåttig”.
Af Kungl. Statistiska Centralbyråns sammandrag af kronoläns—
männens skörderapporter för året inhämtas:

att höstråg lämnat i korntal 6,9s

y . varrag å 3 D,68
x Korn P 3 5,45
» hafre : » 92 O’ ro
— blandsäd. . e 5.57
» potatis & % 6,47

samt att potatisens beskaffenhet i allmänhet varit god, att skörden af .

öfriga rotfrukter varit nära god, att skörden af spånadsväxter varit
nära medelmåttig, att höskörden från odlad jord varit fullt medelmattig
och från naturlig äng medelmattig, att halmafkastningen varit ofver
medelmåttan, att sädestillgången varit mycket otillräcklig, men foder—
tillgångén i' allmänhet tillräcklig samt att bergningsvädret i allmän—
het varit gynnsamt. % ä

By. Åtgärder för direkt befrämjande af jordbruk,
—boskapsskötsel och näringar.

a) Atgirder för jordbruket i allmänhet.

Agronomiskt biträde har under året varit länets landtbrukare be—
redt dels genom statens landtbruksingenjörer, dels ock genom de af
landsting och hushållningssällskap eller sillskapet énsamt aflonade lins—
agronomen, extra linsagronomen och dikningsformannen. s
$ Statens landtbruksingenjör 8. Kempff har rörande sin verksamhet
meddelat, att rekvisitionerna å hans biträde under året varit så många,

— att det för honom varit omöjligt att handlägga alla begärda förrätt— —

ningar, hvarför Kungl. Landtbruksstyrelsen under årets utarbeten för—
_ ordnat landtbruksstipendiaterna E. Berggren, G. Schmidt och H. Wik—