OCR Output

__ ts — 86 — _

April: Under denna månad var nederborden i helhet ungefär lika
stor som de tre föregående månaderna tillhopa, dock större de—
len regn, hvarför marken började blifva bar redan omkring den
19. 25 af månadens dagar stod termometern öfver 0. Högsta

antecknade värmegraden var + 6' och lägsta —— 14%. Medel—
temperaturen under denna månad var enligt cels. + 0,3° och
enligt. minimi — 4,4*. © Den 4 märktes lärkan, den 22 staren,

den 23 visade sig änder, gäss m. fl. och den 24 sädesärlan.

Maj: Snöstorm inträffade den 8 och snö visade sig till och med den
21. Regn föll ganska rikligt vid flera tillfällen under månaden,
särskildt den 17 och 18, då regnmätaren visade 15,35 mm.

Högsta antecknade varmegraden för månaden var
den sista maj och lägsta — 5,s% på natten mellan den 7 och 8
samt medeltemperaturen enhgt cels. — + 4,5 och enligt minimi
— 0,1. Den 12 visade sig svalan, och den 21 hordes göken.

Juni: Med undantag for den 3 och 6, då något regn föll, var måna—
den torr ända till den 21, då en 6 dagars regnpemod inträdde,
som den 25 nådde sin'höjdpunkt, då mätaren visade 34 mm.
Högsta värmegrad under månaden var + 16% och lägsta — 3%
natten mellan 14 och 15; nattfrogt inträffade äfven den 19 och
natten till den 22 visade termometern 0*%. Manadens medel—
temperatur var + 10,6° enligt cels.—och enligt minimi +

. Juli: Ringa nederbörd under denna månad. — Åska den 16. Högsta
varmegrad den 14 med + 28°, lägsta med 4+ 1° natten mot
den 30, och medeltemperaturen enligt cels. + 18,3% och enligt
minimi 4: 6,5°

Auguste Riklig nederbörd under större delen af månaden. Hogsta
värmegrad den i med + 21, ligsta — 1 natten mot den 15,
då ömtåliga växter erhöllo frostskada. å

© — Medeltemperaturen enligt cels. + 12° och enligt minimi

+ 7,1°.

September: Obetydlig nederbörd och mild väderlek under förra hälften
af månaden intill den 1i4, då en serie nattfroster inträffade, där—
_vid koldgraden natten mot den 18 nedgick till — 4,;.: Medel—
temperaturen under månaden hade nu nedgått till + 8° enligt
cels. och + 8,6 enligt minimitermometern.

Oktober: ”Tämligen riklig nederbörd, hufvudsakligast regn, synnerli—
gast under senare hälften af månaden. —Första snön visade sig
den 17. Hogsta virmegrad var + 10% den 2 och lägsta — 6%
den 21. Norrsken visade sig i NNO på kvällen den 21.

— November: Vixlande nederbord, stundom regn, stundom snö. Högsta
köldgrad den 30 med — 22°.

December: Nederbörden växlande likasom i november, dock mera snö
än regn. —Högsta köldgrad på natten till den 31 med — 30°
och ligsta den 17 med —4+ 2%. Flera stora och hastiga tempe— —
raturväxlingar inträffade under månaden.