OCR Output

se gt S e o t

(Bil. 4).

Viisterbottens liins Kungl. Hushållningssällskaps
berättelse för år 1904.

(Det 90:de året af sällskapets verksamhet).

A). Väderlek och årsväxt.

Hardt profvade under de svåra åren 1902 och 1908, motsågo lä— —
nets inbyggare året 1904 med en förhoppning om bättre förhållanden.
Redan tidigt började dock en och annan gammal spåman förkunna, att ännu
~ett hårdt år stode for dorren. En blid vinter efterföljes oftast af en
kall sommar, sade dessa spåmmän, och hvad en kall sommar bär i sitt
sköte i dessa bygder, visste nog hvarje erfaren‘ landtman.

Spådomen visade sig tyvärr vara sann. Den ovanligt blida och
_ vackra vintern efterföljdes af en sommar med otillräcklig värmegrad

för en normal utveckling af sädesgrödan under den korta växttid, nor—
dens sommar anvisar. Detta ogynnsamma förhållande utjämnades vis—.
serligen något inom länets mera kultiverade delar genom den jämfö— .
relsevis varma väderlek, som inträffade under senare delen af augusti
och början af september månader, hvarvid den del af grödan något
förbättrades, som ej redan skadats af nattfroster eller i fortid afmejats
på grund af fruktan för sådana. 2

Nederbörds— och temperaturförhållandena hafva enligt i Umeå—

trakten gjorda iakttagelser under år 1904 varit följande:

Januari: Nederbörden för månaden obetydlig, delvis snö, mera regn.
Högsta antecknade köldgrad den 18 med — 22° och ligsta den

23 med —4— 6% — Nio dagar under månaden steg termometern _ _

öfver nollpunkten. under månaden var ef—
ter Celsii—termometer — 3,;* och efter minimi—termometer — 6,s*.
— Februari: Snöstorm den 11 och 12, i öfrigt några mindre snöfall, men
kvantiteten af det hela mindre än under januari. Högsta köld—

grad den 27 med — 24,;* öch lägst —— 1, den 1. Manadens
medeltemperatur var efter cels. — 12,3* och efter minimi — 17*. ©
Mars: Nederbörden under månaden endast 28,3 mm., däraf 18,35 mm.,
delvis regn och snö, föll den— 20 och 21. , 5
Högsta köldgrad — 23 förekom den 5 och lägsta + 0,s° —

den 19, 20 och 21. Medeltemperaturen var enligt cels. — 8,3°

: och enligt minimi — 14,5*. §

Den 25 tillkännagaf kråkan sin ankomst till dessa bygder.