OCR Output

i Tärna socken: — Hemmansåboarne Aug Joh. Stenmark i Uma—
sjö, And. Aug. Danielsson i Norra Fjällnäs, Olof Israelsson i Klippen,

— . Bondesonen Gust. Arv. Larsson i Joestrom

5. 9.
Till ordförande i sällskapet for en tid af ett år valdbs Lands—
hofdmgen och Kommendören H. T. Biörklund.'

: $ 40.

I tur att från förvaltningsutskottet utgå voro förste landtmataren
H. J. Norrman och kronolinsmannen Joh. Broman; och blef herr Bro—
man (for en tid af tre år och jägmästaren N. G. Ringstrand
nyvald for samma tid. ä

$ 11:
& Till ledamot i förvaltningsutskottet för en tid af två år i stället
för aflidne skiftesgodemannen _P. Sandstrom valdes kyrkovirden
—Johan Pettersson 1 Grisbacka.

§ 12.

Till suppleanter i förvaltningsutskottet for innevarande år valdes
förste landtmätaren m. m. H. J. Norrman och disponenten 0. E. Sundin.

§ 15.
Till revisorer att granska sällskapets räkenskaper for innevarande

år valdes kamrer G. Elfstadius och disponenten John Ohlén, med kom—
missionslandtmätaren Bertil Lagerquist som suppleant.

§ 14.
Sedan kyrkoherden F. Th. Himmelstrand afsagt sig ordföran—

deskapet i styrelsen för sällskapets filialafdelning i Dorotea, utsåg säll—
skapet inspektor A. Vikberg till ordförande därstädes och handlanden

_—__ J. Gustafsson till ledamot i styrelsen i herr Vikbergs ställe.

§:15.

. Att justera detta protokoll utsågos kommissionslandtmätaren F. O.
Sjöström, direktör L. Kjellén och kyrkovirden J. Pettersson.

: Är och dag som ofvan. —

#

In fidem:

E. 0. Mångberg.
Justeradt: +

— Lars Kjellén. EFrans Sjöström.
Joh. Pettersson.