OCR Output

i tl aa HP a >
— —Däraf kommer det omdöme, man ofta får höra, att växter efter sådant
' frö suga— jorden och utgå så snart. ;
i Det norrländska jordbruket kräfver, att man lägger jordbrukets
tyngdpunkt på gräsodlingen. Det kräfver äfven, att man väljer därför
~limpliga gräsarter. $ —

Såsom lämpliga gräsarter ville ' han nämna den s. k. *Jägarn'',
Bådsvingel, värdefull särskildt för torrare jord, Rödklöfver : och Kråk—
vicker eller s. k. Binna. Denna sistnämnda växt borde odlas rationelt,
emedan fröet betingar ett mycket högt pris. Timotéj har genom fort—
—satt odling af frö visat sig kunna blifva mångårig. Talaren hade sett
7—, 8— och 9—åriga timotejvallar med god växtkraft inom länet. — Alsike—
klöfver har äfven genom inhemsk fröcdling visat samma resultat. Ängs—
kafle för fuktigare jordmåner odlas i Finland på samma breddgrad
som här, hvarför äfven den borde komma till användning.

Om landtmännen i allmänhet odlade gräsfrö, kunde penningar in—
besparas och likväl rikligare frökvantiteter användas. Genom rikligare
frösådd undantringes ogriset och ett näringrikare och bättre hö vinnes.

Missväxt å frö behöfver ej befaras, då fodergräsen mogna i juli
eller början af augusti.

Vi behöfva arbeta länge, innan länets behof af gräsfrö blir fylldt,
men vi kunna kasta blicken längre framåt och äfven tänka oss fröod—
ling för afsalu, då erfarenheten lär, att fröcdling är en af jordbrukets
mest lönande grenar. i 528

För att upphjälpa och påskynda inhemsk fröodling föreslog läns—
agronomen :

Inköp och utdelning af broschyrer om fréodling;

Utställning af frö i smärre poster, samt premiering af fröodling
på samma sätt som vid rofodling ägt rum. Då intresset for fréoodling
blifvit väckt och erfarenhet vunnits, trodde talaren, att den goda saken
skulle tala for sig sjalf, och foreslog nu, att sällskapet villé taga saken
om hand genom inköp eller tryck af broschyrer samt täflingars an—
ordnande. i

Då ingen vidare hade något att i saken anföra, öfverlämnades åt
förvaltningsutskottet att vidtaga de åtgärder, som för sakens befräm—
_ jande kunna befinnas lämpliga.

§ 7.
; PA förvaltningsutskottets förslag beslöt sällskapet att till heders—
— ledamöter i sällskapet kalla Statsrådet och Chefen för Kungl. Jord—
——bruksdepartementet, Ledamoten af Riksdagens Första Kammare, Kom—

mendören m. m. A. Th. Odelberg samt Grosshandlaren och Riddaren
Seth M. Kempö. 5

§ s. ;
~ Till arbetande ledamöter i sällskapet invaldes: _

i Umeå stad: Landshofdingen och Kommendéren H. T. Biörk—

lund, Ofversten och Riddaren V. Aschan, Kaptenen och Riddaren J. E.

N

P y fi ds x äsm ( 2 i $ 15 76 * si c Sc F 2 A

21