OCR Output

*

80 — + —

bete, porto m. m. har forbundet tillforsikrat sig en viss extra kassa—
rabatt eller agentprovision, som till styrelsen utbetalas af de firmor,
som erhållit leveranserna.

P När — det nu; gäller att få till stånd en sammanslutnmg mellan
landtmannaforenmgarna i detta län, bör man ställa sig inför den frå—
gan, hvilken form af sammanslutnmg som för våra förhållanden är den
mest fördelaktiga.

: Aro våra landtmannaföreningar redan vuxna för en strängt tlll- i
— — lämpad och genomförd organisation?

Eller är det möjligen tillräckligt med att tillsvidare endast till—
— sätta en från föreningarna fristående kommission for ordnande af ge—
—~mensamma sasom man i början gick till väga i Norrbotten?

För min del tror jag, att en närmare sammanslutning mellan före—
nmgarne på ungefär enahanda grunder sonri Västernorrlands län redan
nu‘skulle kunna genomföras. Några jämkningar skulle emellertid
kunna göras med hansyn till lokala förhållanden och önskemål.

Möjligen kunde centralstyrelsen till en början inskränka sin af—
färsverksamhet till vissa slag af landtmannaförnödenheter, såsom utsäde
‘ ock fro, . konstgodsel, kalk och kraftfoder. Ett forbund som drifver
sin verksamhet efter i stadgar angifna bestämmelser och erhållit regi—
_ strering såsom en förening för ekonomisk verksamhet, upptrader na—
turligtvis med större styrka än en kommission.

— Då föreningarna genom sina ombud utöfva rösträtt på förbunds—

stämman, deltaga de sålunda i val af styrelse och revisorer och kunna
göra sina önskningar gillande beträffande förbundets verksamhet.

— ”Därigenom stärkes sambandet mellan föreningarna, och tillslutningen

till förbundet skall säkert blifva lifligare.

Emellertid föreligger ej nu något förslag till stadgar, hvarför jag
anhåller att få föreslå, det hushållningssällskapet behagade uppdraga
_ åt forvaltmngsutskottet eller åt en särskild kommitté att utarbeta for—
slag till stadgar för ett förbund enligt nu angifna grunder.

Sedermera skulle kallelse utfärdas till länets landtmannaféreningar
med uppmaning att sluta sig till förbundet och hvar för sig sända ett
ombud till ett gemensamt sammanträde, som t. ex. hölles här i Umeå
inför hushållningssällskapets ordförande. — Vid samma tillfälle skulle

— stadgar för förbundet definitivt antagas, styrelse väljas och frågor

rörande förbundets verksamhet afgöras..

Förvaltaren Bosin trodde tidpunkten vara inne för bildande af
ett sådant förbund och förenade sig med länsagronomen Bergström uti
— —det forslag, som af honom blifvit framställdt.

$t3 Den ekonomiska frågan spelar äfven en viss roll, hvarför det bör
så, att till förbundsstyrelsens förfogande ställes ett litet an—
slag till bestridande af utgifter för porto m. m.

Herr Bosin föreslog att en kommitté tillsättes för upprittande
af stadgar, hvilka sedan genom forvaltmngsutsl«.ottet föreläggas säll—
_ skapet.

— Herr Bergström föreslog, att sällskapets ordförande skulle anmo— *

es